27. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Vērtībās balstīta izglītība - 4. daļa

Ojārs Rode
14.12.2020

Sveiciens pašattīstības un pedagoģijas faniem! Kā redzam, šie materiāli par Vērtībās Balstītu Izglītību (VBI) vairāk var noderēt tieši pedagogiem. Turpināsim iepazīšanos ar LVE asociācijas materiāliem. Pagājušo reizi beidzām ar ieskatu pirmskolas bērnu vērtībizglītības stundā par vērtību “miers”. Šoreiz ielūkosimies divām vecumu grupām domātos materiālos. Katrai vecuma grupai es izvēlējos pa vienai stundai atšķirīgām vērtībām – cieņas un tolerances. Abu stundu ievados dotas vispārīgas norādes.

Cieņa

 (Living Values Education, Activities for Children Ages 8-14, Book 1 Unit Two: Respect)

Vispārējas norādes “Cieņas” nodarbībām

Vērtību nodarbību sāciet ar dziesmu. Varat nodziedāt kādu tradicionālu dziesmu, kas būtu attiecināma uz šo tēmu.

Skolēni var izveidot paši savu Pārdomu punktu vai izteicienus sarakstu (parunas, sakāmvārdi, vēlējumi un tamlīdzīgi).

Vispirms jāatzīst sevi kā vērtību pašu par sevi - jāsāk ar cieņu pret sevi.

·         Pašcieņa ir pazīt sevi.

·         Cieņa ir zināt, ka esmu unikāls un vērtīgs.

·         Cieņa ir zināt, ka esmu mīļš un spējīgs.

·         Cieņa ir citu uzklausīšana.

·         Cieņa ir arī zināt, ka citi ir vērtīgi.

·         Cieņa pret sevi vairo pašpārliecinātību.

·         Kad mēs cienām sevi, ir viegli cienīt citus.

·         Tie, kas ciena citus, saņems cieņu arī sev.

·         Ikvienam pasaulē ir tiesības dzīvot cieņā.

 

Cieņas izpēte

·         Jāspēj apspriest Cieņas vērtību.

·          Noteikt gadījumus, kad skolēni izjūt cieņu pret sevi.

·          Noteikt sešas sevi raksturojošas īpašības.

·          Identificēt pozitīvos un negatīvos pašizteiksmes piemērus un ar kādām jūtām tās ir saistītas.

·          Drīkst kļūdīties.

·          Piedalīties grupas stāstu spēlē, lai iegūtu lielāku izpratni par cieņu un necieņu.

·          Piedalīties diskusijā par jūtām, kas rodas cilvēkam izrādot cieņu vai necieņu.

·          Noteikt, kādā veidā cilvēki izrāda cieņu un necieņu.

·          Uzrakstīt dažus padomus par to, kā cilvēkiem vajadzētu izturēties vienam pret otru.

·          Iemācīties vairākas apsveikumu vai pieklājīgas frāzes citās valodās.

·          Aprakstīt veidus, kā izrādīt cieņu pret pieaugušajiem.

·          Uzrakstīt stāstu vai uzzīmēt karikatūru par cieņas izrādīšanu videi.

·          Noteikt īpašības, kas skolēniem patīk citos.

·          Uzrakstīt vienu pozitīvu īpašību katram skolēnam, kurš piedalās aktivitātēs.  

·          Konfliktu risināšanas laikā saglabāt cieņpilnu izturēšanos.

·         Attīstīt problēmu risināšanas prasmes.

·          Skolēniem no 10 gadu vecuma aizpildīt tukšās vietas problēmu risināšanas komunikācijas prasmē: “Es jūtu …………….., kad tu ………………tāpēc, ka …………………. ”

·          Izrādīt cieņu cietiem, klausoties viņu runu. Demonstrēt spēju uzklausīt citus diskusijas laikā.

·          Cienīt citus, uzklausot un uzdodot cieņpilnus jautājumus, kad viedokļi atšķiras.

·          Saprast, ka katrs cilvēks var radīt pozitīvas pārmaiņas attiecībās.

 

Cieņa, 1. nodarbība

Cieņa, necieņa un īpašības

Sākat ar dziesmu par  cieņu. Paskaidrojiet skolēniem, ka tuvāko nedēļu laikā, klasē būs cieņas izpēte.

Apspriediet: Kurš var man pastāstīt par cieņu? Kāpēc cieņa ir svarīga?

Piemērs Darbībai:

Palūdziet sešus skolēnus iznākt klases priekšā un nostāties rindā. Iedodiet zīmuli pirmajam skolēnam un palūdziet viņam to pasniegt nākamajam skolniekam rindā utt. Pēc tam atkārtoti iedodiet zīmuli pirmajam skolēnam un palūdziet visiem skolniekiem rindā, lai tie to viens otram pasniegtu ar cieņu. Un trešajā reizē palūdziet, lai tie to pašu dara, izrādot necieņu.  

Jautājumi: Vai zīmuļa izsniegšanas veids bija atšķirīgs? Kas bija savādāk? Kā jūs jutāties, kad zīmuli iedeva ar cieņu? Kā jūs jutāties, kad zīmuli deva ar necieņu? Kā jums patika vislabāk?

Vai jūs domājat, ka visi cilvēki pasaulē dod priekšroku cieņai?

Apspriediet šādus divus pārdomu punktus: vispirms cieni sevi – uzzināsi savu vērtību. Cieņa nozīmē zināt, ka arī citi ir vērtīgi.

Jautājiet: Kad jūs jūtaties labs pret sevi? Kad jūs izjūtat cieņu pret sevi?

Pieņemiet un apstipriniet (nenoliedziet) visas atbildes. Varat sākt ar sekojošo:  “Šodien mēs domāsim par savām personiskajām īpašībām. Mēs visi ar kaut ko esam līdzīgi, bet tajā pašā laikā mūsu personība raksturojas ar daudzu unikālu īpašību kombināciju. Sāksim ar to, ka uzskaitīsim tās labas īpašības, kas cilvēkiem var būt. ”

Varat noorganizēt  “prāta vētrās” par, piemēram, šādām personīgajām īpašībām: draudzīgs, lojāls, mīļš, jauks, laipns, gādīgs, līdzjūtīgs, radošs, maigs, asprātīgs, kooperatīvs, pārliecināts, pazemīgs, lojāls, uzticams, strādīgs, labestīgs, māksliniecisks, dāsns, ekonomisks, saprātīgs, jauks, mīlošs, gādīgs, pacietīgs, tolerants. Uzrakstiet kopā izveidoto īpašību sarakstu uz tāfeles.

Uzdodiet visai klasei šādus jautājumus: Kādas īpašības jums patīk jūsu draugos? Kādas īpašības jums patīk pieaugušajos? Padomājiet par kādu, kuru jūs apbrīnojat. Kādas īpašības jūs apbrīnojat šajā personā? Kas ir tavi varoņi? Jūs varat domāt par reāliem cilvēkiem vai personāžiem karikatūrās vai filmās. Kādas pozitīvas īpašības viņiem piemīt, kuras jums patīk?

Refleksija

Sakiet: “Tagad, lūdzu, padomājiet par reizēm, kad jūs jutāties tiešām labi. Kādas tobrīd bija sajūtas? Vienkārši uzrakstiet vienu rindiņu. (Dodiet skolēniem vairākas minūtes.) Palīdziet, dodot piemērus: Atceraties laiku, kad jūs palīdzējāt kādam, kādas tad bija sajūtas.

Atceraties laiku, kad atgriezāt kādam viņa pazaudētu lietu. Veidojiet sarakstu gadījumiem, kad jūsu draugos (pieaugušajos), jums ir kaut kas paticis, (Dodiet trīs līdz četras minūtes). Sakiet: “Ir teikts, ka jebkura kvalitāte, kuru jūs apbrīnojat, ir arī jūsu. Tas nozīmē, ka jūs tikko uzrakstījāt savu īpašību sarakstu. Lūdzu, pierakstiet sešas īpašības, kas jums ir vissvarīgākās.

Apspriediet pārdomu punktus:

·         Daļu no manas pašcieņas veido savu īpašību zināšana.

·         Cienīt sevi nozīmē zināt to, ka esi unikāls un vērtīgs.

Uzdodiet skolēniem uzzīmēt attēlus, kuros viņi jutušies cieņas pilni. Palūdziet viņiem pie attēlam pievienot sešas sevis raksturojošas īpašības, rakstot: “Es esmu ………

Aiciniet skolēnus uzzīmēt savu īpašību, savu vērtību simbolus.

 

Tolerance (iecietība)

(Living Values Education Activities for Young Adults, Book 1 Unit 4. Tolerance)

Vispārējas norādes “tolerances” nodarbībām

Oksfordas vārdnīcā tolerance ir definēta kā “Spēja vai vēlme paciest dažādu viedokļu esamību vai uzvedību, ja tā arī nepatīk vai tam nepiekrīt.” Random House koledžas vārdnīcā, toleranci definē kā “taisnīgu un objektīvu attieksmi pret tiem, kuru viedokļi, prakse, rase, reliģija, tautība vai tamlīdzīgi, atšķiras no paša viedokļa.

Iecietība ir vērtība, kas ļauj dažādu kultūru cilvēkiem sadzīvo savstarpējas sapratnes un cieņas gaisotnē. 16. novembri Apvienoto Nāciju Organizācija un daudzas dalībvalstis svin kā Starptautisko iecietības dienu. Apvienoto Nāciju Organizācija ir apņēmusies stiprināt iecietību, veicinot tautu savstarpējo sapratni par tautu kultūru dažādību. Šī prasība ir Nāciju hartas pamatā, kā arī Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pamatā, un ir ļoti nozīmīgāka mūsdienās pieaugošā vardarbīga ekstrēmisma laikmetā.

1995. gada 16. novembrī UNESCO dalībvalstis pieņēma iecietības principu deklarāciju. Cita starpā Deklarācija apstiprina, ka iecietība nav ne indulgence, ne vienaldzība. Tā ir Pasaules kultūras, ļaužu izpausmes formu un veidu cieņa un novērtējums. Tolerance atzīst vispārējās cilvēktiesības un pamattiesības uz brīvību. Cilvēki dabiskā kārtā ir dažādi, tikai tolerance var  nodrošināt jauktu kopienu izdzīvošanu pasaulē.

Lai gan šajā tolerances vērtībā galvenais ir viss iepriekš minētais, to var identificēt arī ar spēju izturēt grūtības vai kaut ko nepatīkamu.

Pētot dažādas kultūras, varbūt sākot nodarbību, ieskandiniet pētāmās tautas kultūrā rodamu dziesmu, melodiju. Dažiem skolēniem tās varētu patikt.

Pielaides/pieņemšanas refleksijas punkti:

·         Tolerance ir atvērta atšķirībām.

·         Tolerance atzīst individualitāti un daudzveidību. Tā noņemt stereotipisku domāšanu, kas saistīta ar atšķirībām tautības, reliģijas vai tradīciju dēļ.

·         Tolerance ir savstarpēja cieņa, izmantojot savstarpēju sapratni.

·         Tolerance ir arī spēja stāties pretī sarežģītām situācijām.

·         Caur sapratni un atvērtību, tolerants cilvēks piesaista citus, tos pieņemot, tā praktiski izrādot iecietību. Tā rezultātā attiecības uzplaukst.


Iecietība, Nodarbība 1

Neiecietība - tās sekas un iespējamā izcelsme

Atskaņojiet dziesmu par mieru vai mīlestību pret cilvēci.

Apspriediet/kopīgojiet

Izpētiet iecietības jēdzienu, izmantojot jautājumus, veidojot diskusiju.

Informēt: Tolerance tiek definēta kā “taisnīga un objektīva attieksme pret tiem, kuru viedoklis, prakse, rase, reliģija, tautība vai tamlīdzīgi, atšķiras no tavas; Tolerance kā vērtība ir skaista, jo tā rosina izprast, cienīt un novērtēt citas kultūras, rases un tautības. ”

Arī par to, kas teikts augstāk, ka 1995. gada 16. novembrī UNESCO dalībvalstis pieņēma iecietības principu deklarāciju. Cita starpā Deklarācija apstiprina, ka iecietība ir cieņa pret Pasaules kultūras, izpausmes formu un veidu dažādību.

Lūdzu, ņemiet vērā šādus pārdomu punktus. Apspriediet tos šeit saistība ar zemāk minētajiem jautājumiem:

·         Tolerance ir nosaukta par būtisku miera faktoru pasaulē, - kāds ir sakars mieram pasaulē ar iecietību?

·         Kā jūs domājat, kas notiktu pasaulē, ja visi cienītu citas reliģijas?

·         Kā jūs domājat, kas notiktu pasaulē, ja visi cienītu citas kultūras un rases?

Miniet necieņas un rupjības piemērus diskriminācijā. Miniet nežēlīgus, necilvēcīgus un dzīvībai bīstamus piemērus diskriminācijā.

Mūsdienās pasaulē ir daudz piemēru neiecietībai. Miniet kādus no neseniem notikumiem vai gadījumiem no vēstures?

Izejot no konkrētā piemēra, jautājiet:

·         Kādi faktori izraisīja šo konfliktu?

·         Kādas ir bijušas šī konflikta sekas?

·         Kādas ir materiālu izmaksas?

·         Kādi ir cilvēku zaudējumi?

Izstāstiet piemēru, kad karš sācies neiecietības dēļ. Uzdodat tos pašus četrus jautājumus un vēl sekojošu jautājumu: Vai pastāv saistība starp personīgo mieru un iecietību? Ja jā: kāda, jūsuprāt, tā varētu būt?

Apspriediet sekojošus pārdomu punktus:

Neiecietības sēkla ir bailes un neziņa.

Iecietības sēkla ir mīlestība, kuru diedzē līdzcietība un rūpes. Kad trūkst mīlestības, trūkst iecietības.

Darbība

1. solis. Uzdodiet skolēniem izveidot mazas grupas pa četriem vai sešiem. Lūdziet izpētīt  neiecietības izcelsmi. Skolēni varētu meklēt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Kas radīja mītu (vai kā radās), ka dažas rases vai kultūras ir labākas par citām? Vai šiem cilvēkiem bija slēpti motīvi? Kādi bija argumenti, kas citus pārliecināja, ka ir pārāki? Atrodiet vienu vai vairākus piemērus vēsturē.

2. solis. Pajautājiet skolēniem, ko viņi vēlētos pateikt cilvēkiem, kuri radīja neiecietību.

3. solis. Aiciniet katru grupu īsi dalīties savos atklājumos un savos secinājumos par neiecietības izraisītājiem.

Noslēdziet ar refleksijas/fokusēšanas vingrinājumu.

Mājas darbs: lūdziet skolēnus noskatīties ziņas vai atrast rakstus par iecietības un neiecietības piemēriem jaunākajos laikrakstos. Palūdziet atpazīt simbolus, bildes, dziesmas, stāstus un dzejoļus par iecietību.

Ar šo ieskatu divu vecumu grupu vērtībizglītības nodarbību organizēšanā arī beigsim iepazīšanos ar LVE materiāliem. Nākamajā reizē iecerēts turpināt VBI izpēti. Varētu būt vēl kādas divas, trīs sarunas. Pēc tam iecerēts parunāt par holistisko izglītības konceptu ar dažiem tās īstenošanas piemēriem no dzīve. Lai top!