Kursi skolotājiem, vecākiem

Kursu uzdevums - ievadīt skolotājus, skolēnu vecākus pašattīstībā.
Pirmās nodarbības notiks 29. un  30. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 16:00. Tos organizē: Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde, Cēsu pieaugušo izglītības centrs un biedrība Tautskola 99 Baltie zirgi. Kursa ietvaros, šajā mācību gadā paredzēts tikties visos skolēnu brīvlaikos.  Pirmās nodarbības tiks organizētas Ikšķiles "Elkšņu" skolā. Turpmāko nodarbību norises vietas var manīties - to noteikts tas, cik un no kurienes būs dalībnieki. Dalības maksa - 10 eiro par katrām divām nodarbības dienām (ēdināšanas maksa nav ietverta).
Pieteikšanās kursos  līdz 25. oktobrim pa telefonu 29331935 pie Ojāra Rodes.


Kāpēc nepieciešma  ievadīšana pašattīstībā un caur kādiem  aspektiem tas notiks?

 Pārmaiņas izglītībā liek  meklēt jaunus risinājumus notiekošajiem procesiem, pieškirt esošajām zināšanām un metodēm jaunu saturu , rast tam pielietojumu. Notiekošie procesi liek meklēt un radīt atšķirīgu pieeju , atrast jaunus iekšējos resursus, lai katrs – gan skolotājs, gan vecāki, gan skolnieks (nepieciešama trīsvienība) iegūtu sev atbilstošas zināšanas, prasmes un prastu tās pielietot, attīstīt.    

 

Apzinātība pedagoga darbā, bērna audzināšanā ir uzmanības pievēršana tam, kas notiek tieši šobrīd — šeit un tagad, nevērtējot notiekošo, bet to vērojot un aktīvi klātesot. Apzināta esība vai klātbūtne ir dabīga prasme, tā piemīt ikvienam cilvēkam, bet parasti tai netiek piešķirta nozīme un vērība. Ir būtiski saprast, ka apzinātība ir prasme, iemaņa, nevis teorētiskas zināšanas, kuras var izlasīt grāmatā  vai noklausīties lekcijā, to apgūst praktizējot, iepazīstot sevi, savus priekšstatus, sajūtas, kā tie veidojas un izpaužas pret sevi, apkārtējiem cilvēkiem un pasauli.

KURSA SATURS.  personības attīstības programma.

Programmu veido 3 pamatbloki  -  kuri veido saturu katras dienas programmā:

·         Holistiska / veseluma pieeja procesiem un personas nozīme tajos ;

·         Simboliskās domāšanas attīstīšana un simbols kā instrument mācību procesā;

·         Sevis Apzināšanās, praktisku vingrinājumu, metožu apguve savu resursu attīstībai.

 

I APZINĀTĪBAS PAMATI

 Mans Visums…

Kā  darbojas mūsu apziņa, uzmanība, domāšana? Kas to ietekmēt? Vai es vadu savas domas, sajūtas? Kādēl mana reakcija noteiktos notikumos atkārtojas? Kā es varu to ietekmēt?

Elpošanas vingrinājumi.  Sajūtu vērojumi. Kā es vēroju uztveru citus cilvēkus – praktiski vingrinājumi.

 Manas attieksmes…

Pieredze ir nevis notikumi, kuri bijuši mūsu dzīvē, bet gan tas, kā attiecamies pret to, kas ir noticis, kādas sajūtas esam paņēmuši līdzi? Kas ir attieksmju, sajūtu pamatā? Vai tā var izmainīties? Kā tas ietekmē manas dzīves procesus un to ko es daru ikdienā?

 Vērošanas vingrinājumi – sajūtām, domām, kas rodas noteiktā mirklī. Klusuma sajušana un dzirdēšana. Skaņas vibrācijas ietekme – runas un dziesmu vingrinājumi.

  Stress. Gribasspēks un pašdisciplīna...

Pārdomas un vingrinājumi: “Nevis kā tikt galā”, bet kā pieņemt iekšējo un ārejo procesu šķeršļus, radot jaunas iespējas. Agresija un naids, bailes, izmisums, zems pašvērtējums, sevis noniecināšana, sāpes. Vai destruktīvas emocijas un sajūtas var transformēt? Vai iespējam mentālā higiēna? Un kādām metodēm?

  Laime kā prasme

Mūsdienu neirozinātnes pētījumi aizvien vairāk apliecina to, ka laimi ir iespējams apgūt — jo tā ir prasme, iemaņa. Ko es redzu pasaulē, mājās, darbā, dabā u.c. Prāta un sajūtu reģistrētā nozīme. Kā iegūt jaunas iemaņas? Vingrinājumi, dažādas metodes.

 Dalailama: Katram cilvēkam ir iespējams katru dienu būt nedaudz laipnākam!

 II   SIMBOLISKĀ DOMĀŠANA

Simboli, kā fenomens, kas izmaina telpu, indivīdu un tajā notiekošos procesus.

Simbols kā instruments personības radošo procesu attīstīšanai, savu resursu attīstīšanai un jaunu resursu atklāšanai.

Simbols kā instruments individuālai izaugsmei ( piemēram, Labirints ). Praktiski vingrinājumi. Simboliskās domāšanas veicināšana skolēnam apgūstot konkrētus mācību priekšmetus.

 III HOLISTISKĀ PIEEJA

Veseluma/ holistiska pieeja personīgai dzīvei, procesiem sabiedrībā.

Veseluma/ holistiskās pieejas attīstīšana ikdienā

Holistiskā pedagoģija, holistiskā audzināšana, holistiskās skolas.

 


Kursu praktiskās realizācijas soļi

 Kursu   projektējas  36 stundu gari, sadalīti pa trim skolēnu brīvlaikiem pa divām darba dienām katrā no tiem. Pirmās nodarbības plānotas 29.10., 30.10. 2015.

Vienas dienas apmācības programma ietvers sekojošas tēmas pašattīstībai:

·         Sajūtu ceļš. Vingrinājumi. Iepazīstam sevi un citus klātesošos;

·         Klusuma pasaule. Klusuma atbalss;

·         Pašattīstības ceļš (intuīcijas attīstība);

·         Izziņas ceļs (Lekcijas. Pārdomas. Diskusijas; Zināšanu atbalss – pārdomas).

 

Kursa programmas apguves rezultāts

Katrs dalībnieks apgūs praktiskus vingrinājumus un dažādas metodes, lai iepazītu savas personības dažādas izpausme, iegūs integrētu pieeju dažādiem procesiem, kuri notiek ikdienā. Dalībnieki iegūs iespēju paskatīties uz savu vietu skolā, ģimenē, sabiedrībā, pasaulē no holistiskā skatījuma, kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus, lai uzlabotu savu personīgo darbību procesos, kuros iesaistīti, t.i., pieņemtu pareizākus lēmumu, pareizāk rīkotos.

Dažādās pieejas un vingrinājumi dalībniekiem ļaus veidot savu individuālo metožu, vingrinājumu klāstu, kas palīdzēs pārvarēt ikdienas stresu, atrast jaunus skatu punktus esošajām problēmām un rast tām risinājuma ceļus.

Kursu noslēgumā veidosies skolotāja rokasgrāmata ar dažādiem vingrinājumiem un metodēm, kurus varēs izmantot ikdienā veicot pedagoģisko darbu, radot jaunas pieejas un metodes darbā ar skolniekiem, lai katrs iegūtu sev atbilstošu pozitīvu rezultātu. Iecerēts nodarbības filmēt, lai katrs, kurš to vēlas, var neklātienē apgūt pašattīstības vingrinājumus.