26. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Vērtībās balstīta izglītība - 3. daļa

Ojārs Rode

07.12.2020

Sveiciens pedagoģijas un pašattīstības faniem!

 Šodien turpināsim sarunu par vērtībizglītību un Vērtībās Balstītu Izglītību. Es lietoju abus terminus, taču tie nenozīmē vienu un to pašu: Vērtībās Balstīta Izglītība (VBI) pretendē uz to, ka, piemēram, skolā vērtības tiek apgūtas ne tikai vērtībizglītības skolotāja vadītās īpašās vērtībizglītības stundās, bet kad arī akadēmisko mācību priekšmetu mācīšana tiek veikta vērtību kontekstā. Iepriekšējā sarunā ka reiz arī tika dots padoms, kā varētu realizēt Vērtībās Balstītu Izglītību skolā, kur pat skolas fiziskā vide ir īpaši sakārtota, skolas visi darbinieki (skolotāji, administrācija, palīgpersonāls) un skolēnu vecāki mērķtiecīgi rada īpašu vērtībizglītojošu psiholoģisko un attiecību gaisotni.

            Pirms ieskatāmies vēl kādas VBI praktiskos piemēros, vēlreiz, pavisam īsi, pakavēsimies pie vispārīgām, teorētiskām lietām, kuras varbūt varētu kādu ieinteresēt. Pirmajā sarunā par VBI, ja atceraties, runājām par vērtību dažādību gan tautām, gan teorētiķu un praktiķu definētām. Visas minētas (un neminētās) vērtības to pētnieki vēl sadala, piemēram, materiālajās – garīgās vērtībās; mainīgās- patstāvīgās; pielietojamās- atklājošās (Maslovs). Pielietojamās – ir izdomātās, atklājošās – atklājas īpašos pārdzīvojumos. Ir pazīstama Maslova vajadzību piramīda, - vajadzības motivē darbībai, attiecībām, ieskaņotas vērtībās; pozitīvas – negatīvas vērtības; objektīvas – subjektīvas; mantiskas – loģiskas – ētiskas – estētiskas; augstākās vērtības (raksturīga nemainība, nedalāmība, pašpietiekamība – tās pamatojas pašas sevī un ir cilvēka dzīves jēga) - zemākās vērtībās (laicīgas, dalāmas, izsaucošas pretrunas…) relatīvās – absolūtās, t.i., vērtības pastāv neatkarīgi no tā vai tās kāds grib vai nē (neokantisti) un tās savā būtībā nav atkarīgas no kaut kāda tās vērtējuma. Piemēram, brīvība, mīlestība, godīgums utt, pastāv neatkarīgi no tā vai tiek atzītas vai nē.

Vērtību pētnieki Švarcs un Biļskis par vērtībām saka sekojoši: (a) Vērtības – tās ir pārliecības, bet tās nav objektīvas; (b) Vērtības – vēlamie cilvēka mērķi un veidi kā sasniegt šos mērķus; (c) Vērtības nav noteiktas rīcības un situācijas ierobežotas (tās ir transcendentas); (d) Vērtības ir standarti, pēc kurām vadās izvēloties vai izvērtējot rīcību, cilvēkus, notikumus; (e) Vērtības ir vienas otrai pakārtotas. Sakārtota vērtību skala veido personības vērtību prioritātes. Dažādas kultūras un personas var tikt raksturotas ar dažādām vērtību prioritātēm.

Vērtību pētniekiem ir labi pazīstams Rokiča iedalījums:  mērķu (terminālās) vērtībās un

līdzekļu (instrumentālās) vērtībās. Vērtību pētnieki ne reti izmanto (arī mūsu zemes) Rokiča iedalījumu un ieteikto pētniecības metodi.

            Mūsu uzdevums šoreiz nav pētīt – noliegt vai atzīt kādu no iedalījumiem, bet iepazīties ar dažādām VBI skolām.

            Šodien ieskatīsimies Kristofera Dreikas (Christopher Drake) UNESKO atbalstīto Dzīves Vērtību Izglītības (Living Values Education -LVE) konceptā. Kristoferam pirmo reizi uzdūros vairāk nekā pirms gadiem 15. Jau 1997 gadā viņš izdod materiālus vērtībizglītības entuziastiem. Tie gūst lielu popularitāti izglītotāju vidū un jau pirmajā gadā tos aprobē vairāk nekā 40 zemēs. Mācīblīdzekļi gadu gaitā tiek papildināti ar jaunām atziņām, jauniem pieredzē gūtiem, pārbaudītie materiāliem. 2004. gadā tiek nodibināta Starptautiska Dzīves Vērtību asociācija (reģistrēta Šveicē), kuras prezidents ir Kristofers. Asociācija aktīvi popularizē Kristofera iesākto LVE popularizēšanas darbu. Asociācijas mājas lapā piedāvātie materiāli ir pieejami jebkuram bezmaksas lejūplādēs. Te ir arī valodas izvēles lodziņš, tā kā ir iespēja uzreiz lasīt tekstu tulkojumus latviski. Mājas lapā rodami stāsti par LVE izmantošanu dažādās valstīs: Anglijā, Dienvidāfrikā, ASV, Turcijā, Kānādā, Ķīnā, Kenijā, Taizemā, Bolivijā, Francijā, Ēģiptē, Paragvajā, Vjetnamā, Brazīlijā u.c.

LVE koncepcija balstās uz divpadsmit vispārcilvēciskām vērtībām: Mieru, Cieņu, Sadarbību, Brīvību, Laimi, Godīgumu, Pazemību, Mīlestību, Atbildību, Vienkāršību, Iecietību un Vienotību. Koncepcijā tiek uzsvērta skolas kā vienotas, mērķtiecīgas komandas (kopienas veidošana) veidošanas nozīmīgums, arī vides nozīme. LVE, kā redzēsim, tiek realizēta, rosinot skolēnus vērtībām ar dažādiem mākslas paņēmieniem: dziesmu dziedāšanu, dejošanu, spēlēm, diskusijām. Koncepcijas ietvaros tiek organizētas  nodarbības, kuras veicina pašcieņas un tolerances attīstību, palīdz bērniem un jauniešiem, mācīties uztvert, saprast pasauli un rīkoties tā, lai veicinātu mieru, taisnīgumu un harmonisku līdzāspastāvēšanu, daudzveidības respektēšanu.

Nav manos spēkos pārtulkot visus asociācijas izdevumus, bet, lai ieinteresētu Latvijas entuziastus, sniegšu ieskatu dažos mācību materiālos, kas sagatavoti dažādiem vecumiem un dažādām vērtībā. Vispirms piedāvāju ieskatīties grāmatiņā, kas domāta 3-7 gadus vecu bērnu aktivitātēm Miera vērtības nodarbībās.  (Dzīvās vērtības izglītības aktivitātes 3-7 gadu vecuma bērniem.) Grāmatiņas sākumā tiek sniegtas vispārīgas norādes. Pēc tam - konkrētu nodarbību paraugi. Mēs aplūkosim tikai divu nodarbību aprakstu.

Vispārīgas norādes

Vērtībās balstīta atmosfēra - Jūtos mīlēts, novērtēts, cienīts, saprasts un drošs

Bēni vislabāk mācās no piemēra un visuzņēmīgāki ir tad, kad kaut kas tiek piedzīvots kopīgi. Ir svarīgi izveidot uz vērtībām balstītu atmosfēru. Tā veicina mācīšanos, jo attiecības, kuru pamatā ir uzticēšanās, rūpes un cieņa, pozitīvi ietekmē motivāciju, radošumu un afektīvo un kognitīvo attīstību.

            Uz vērtībām balstītas atmosfēras” radīšana ir pirmais solis LVE. LVE pedagogu darbnīcu laikā pedagogiem tiek lūgts pārrunāt kvalitatīvas mācību metodes, kas ļauj bērniem justies mīlētiem, cienītiem, novērtētiem, saprastiem un drošiem. Kāpēc šīs piecas jūtas? Izglītības semināros par mīlestību runā reti. Tomēr vai tā nav mīlestība un cieņa, ko mēs visi vēlamies kā cilvēki? Kurš nevēlas, lai viņu novērtē, saprot un pasargā? Kas notiek ar mācību procesā, kad jūtamies mīlēti, novērtēti un cienīti? Kas notiek mūsu attiecībās ar pedagogiem, kuri klasē rada atbalstošu, drošu vidi?

 Mācīšanās ir produktīvāka uz vērtībām balstītā atmosfērā

Patiesa mācīšanās un motivācija to darīt atdzīvojas uz vērtībām balstītā atmosfērā, kur pedagogi var brīvi pieskaņoties savām vērtībām, modelēt mācīšanās mīlestību. Vienmēr veiksmīga  mācīšana notiks, ja valda vērtībām balstīta atmosfēra. Vērtību pedagogam jābūt arī labam skolotājam.

Vērtību modelēšana no iekšpuses

            LVE darbnīcās pedagogiem tiek lūgts pārdomāt savas dzīves vērtības un noteikt, kuras viņiem ir vissvarīgākās. Citā sesijā viņiem tiek lūgts dalīties ar kvalitatīvām mācību metodēm, kuras viņi var izmantot, lai izveidotu vēlamo klases klimatu.

            Pieaugušo vērtību modelēšana ir būtisks elements vērtību izglītībā. Skolēnus interesē pedagogi, kuriem ir vēlme darīt kaut ko pozitīvu pasaulē un kuri arī dzīvo savās vērtībās, un, visticamāk, noraidīs vērtību izglītību, ja viņiem šķitīs, ka skolotāji tās nerealizē. Vērtību mācīšana prasa no pedagogiem vēlmi būt paraugam un cienīt visus. Tas nenozīmē, ka mums jābūt perfektiem, lai mācītu LVE, tomēr tas prasa personīgu apņemšanos “dzīvot” tajā vērtībās, kuras mēs vēlētos redzēt citos, un vēlmi būt gādīgiem, cieņpilniem un nevardarbīgiem.

Prasmes uz vērtībām balstītas atmosfēras radīšanai

            Izrādi interesi un cieņu pret skolēniem, vienlaikus norādot uz viņu labām īpašībām, veidojot skolēnos spēju analizēt savu uzvedību, akadēmiskās prasmes; attīstīt pozitīvu pašnovērtējumu un iekšēju motivāciju. Šajā pieejā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēku savstarpējām attiecībām, uzmanība pret skolēna spēju uztvert un viņa vajadzībām.

            Uz vērtībām balstītas atmosfēras radīšana ietver aktīvu klausīšanos (uzklausot skolēnu); kopīgu noteikumu izstrādi; klusos signālus, kas rada klusumu, uzmanību, miera vai cieņas sajūtu; konfliktu risināšanu un uz vērtībām balstītu disciplīnu. Aktīva klausīšanās ir noderīga kā atzinības metode pretestīgiem, ciniskiem vai “negatīvi” noskaņotiem bērniem.

            Ja jūs LVE īstenojat neatkarīgi no citiem, tad var būt vieglāk koncentrēties uz vērtībām, kas vislabāk iekļaujas jūsu mācību programmā. Domājiet par vērtībām jūsu disciplīnā, par iespējām te vai citur izraisīt interesantas diskusijas, lai palīdzētu skolniekiem saskatīt vērtību atšķirības.

 Balstieties uz savas kultūras vērtībām

Ko un kā darīt jābalstās uz skolotāju un vecāku idejām, kā kopā ar bērniem var dažādos veidos, piedzīvot un izpētīt vērtības. Šis materiāls ir paredzēts kā stimuls. Pielāgojiet tos savai skolēnu grupai. Izmantojiet savus resursus un radošumu. Lai ilustrētu vērtības, ņemiet stāstus, dziesmas un spēles no savas kultūras un kultūrām savā valstī un tās apkārtnē. Izmantojiet viegli pieejamus materiālus. Izmantojiet savu radošumu, prasmes un zināšanas, lai realizētu uz vērtībām balstītu izglītību.

Iekļaujiet dažādas dziesmas. Palūdziet bērniem izveidot pašiem savas lugas un dziesmas, zīmēt. Aiciniet vecvecākus stāstīt tradicionālās pasakas un mācīt senās mūzikas formas.

 

Lūdzu, sāciet ar Miera vērtību!

            Jauniešus bieži uztrauc miers - pat tik jaunā vecumā! Sākot nodarbības, lūdziet bērnus iztēloties mierīgu pasauli. Tas ļauj bērniem ielūkoties sevī un izpētīt, kāda būtu viņu pasaules izjūta. Pēc vizualizācijas lūdziet izteikt savas idejas kā mutiski un mākslinieciski – sacerot stāstus, leļļu veidošanu un spēlēšanu. Nodarbības ar klusuma vingrinājumiem un mākslu ļauj bērniem personīgi izpētīt mieru pirms risināt konfliktu situācijas. Diskusijas šajās nodarbībās palīdz veidot izpratni par citiem un ļauj uzlabot komunikācijas prasmes.

Cik dzīves vērtības izglītības aktivitāšu jūs man ieteiktu veikt katru nedēļu?

Mūsu pētījumi rāda, ka pedagogiem, kuri strādā ar trīs līdz septiņgadīgiem bērniem, ir lieliski rezultāti, ja nedēļā veic vismaz trīs nodarbības dzīves vērtības izglītības jomā un pārējās nodarbības veic vērtību kontekstā. Bērniem ir vieglāk realizēt pozitīvu uzvedību rotaļu laukumā, ja arī citas klases īsteno LVE līdzīgu tēmu ietvaros. Jāintegrē vērtības mācību programmās, diskusijās, sociālajā mijiedarbībā un rotaļu laukumos.

            Dziedāt. Sāciet vai beidziet nodarbību ar dziesmu. Kopā ar bērniem dziediet dziesmas par vērtības tēmu, iekļaujiet dziesmas, kurās apdziedāts Miers, Cieņa un Mīlestība.

            Klusuma vingrinājumi. Veiciet vingrinājumu “klusums” vienu reizi dienā.

 

Apļa laiks. Apļa laiku nodrošiniet katru dienu vai, ja tas nav iespējams, vienu vai divas reizes nedēļā, - tas ir lielisks veids uz vērtībām balstītas atmosfēras radīšanā. Bērni var sēdēt lokā. Pajautājiet: kā šodien viņi jūtas vai ar ko lepojas. Palūdziet viņiem pastāstīt, kā viņi kādam izrādījuši mīlestību vai mieru. Konstatējat kopīgo. Nodarbības ir bērniem piemērots laiks, lai dalītos jebkādās bažās un iesaistītos grupu problēmu risināšanā. Pielāgojiet valodas līmeni dažādiem vecumiem. Tas ir īpaši svarīgi šim vecuma diapazonam, jo ​​valoda un norādījumi trīs gadus vecam bērnam ir vienkāršāki un konkrētāki nekā septiņgadīgam. Dažas aktivitātes var pielāgot divu gadu vecumam.

            Sapulces un dziesmas. Ja visa skola kādu laiku pēta vienu un to pašu vērtību, īsa sapulce bieži ir lielisks veids, kā sākt vai beigt izdzīvot kādu vērtību. Te dažādu klašu bērni pēc kārtas varētu atrādīt skečus, nodziedāt kādu dziesmu. To, vai ko citu šajā reizē var darīt arī skolotājs, direktors.

            Vai ir ieteicama vērtību vienību secība? Mēs iesakām Miera tēmu atbalstīt ar tādām vērtībām kā cieņa, mīlestība un iecietība. Nodarbības, ja to kontekstā rodamas vērtības miers un cieņa, ietver vērtīgas iekšpersonas un starppersonu sociālās prasmes. Šo nodarbību laikā attīstīties iemaņas mierīgi risināt konfliktus.

Vai man ir jāveic visvisādas darbības? Nē. Kaut arī ir labi iekļaut dažādas aktivitātes, pedagogi var izvēlēties kādas veikt. Tās jāpielāgo savam personīgajam stilam, skolēnu vajadzībām, kultūrai un konkrētajam uzstādījumam.

            Dalieties savās vērtībās ar pasauli!  Pieaugušie un bērni, kas realizē dzīvē vērtību izglītību, tiek aicināti dalīties pieredzē. Jūs varat dalīties savās aktivitātēs un pieredzē ar citiem pedagogiem visā pasaulē, izmantojot vietni Living Values ​​Education. Apmeklējiet www.livingvalues.net. Vai arī nosūtiet savu ieguldījumu content@livingvalues.net!

 

 

Vērtība: MIERS

Vispārēji ieteikumi

Aktivitātes šīs vērtības kontekstā rada iespēju bērniem izmantot iztēli, domājot par to, kāda būtu mierīga pasaule, spēlējoties ar miera marionetēm, kontrastējot mieru un vardarbību, piepildot sevi ar miera sajūtu un apgūstot konfliktu risināšanas iemaņas.  Sākot ar šo vērtību, bērni var veidot iekšpersonu un starppersonu prasmes, kas veicina uz vērtībām balstītu atmosfēru. Viņu konflikta risināšanas prasmes drīz atvieglos pedagoga dzīvi!

            Lūdzu, katru dienu atskaņojiet dziesmu par miera tēmu kā nodarbības sākumā tā beigās. Dziesmu atskaņošana un dziedāšana veido kopības sajūtu.

Palūdziet bērniem dalīties savās domās un pieredzē. Ar ļoti maziem bērniem, iespējams, vēlēsities izmantot rokas lelles. Piecus līdz septiņus gadus veciem bērniem pedagogs var izvēlēties dažus vārdus un teikumus, kurus izmantot kā saturu lasīšanai, pareizrakstībai un rakstīšanai. Skolēni var uzzīmēt vai sastādīt īsus stāstus par tēmu.

            Miera pārdomu tēmas vai kristalizācijas punkti – punkts, kā bagātināma, attīstāma frāzē:

   Iekšpusē valda miers.

  Miers ir ar labām sajūtām iekšā.

  Miers ir drošības sajūta.

  Miers ir tad, kad cilvēki satiekas un nestrīdas un nesit.

  Miers ir pozitīvas domas par sevi un citiem.

  Miers sākas katrā no mums.

Miera mērīšana un mērķi

Iepriekš minētos punktu paraugus var izmantot, lai palīdzētu definēt Miera vērtību.

Nodarbības veidot tā:

 Lai bērni varētu viegli nomierināties, sadarbojoties ar klusuma signālu vienas minūtes laikā.

 Ļaut bērniem izbaudīt klusumu un mieru piedaloties vingrinājumos.

 Palīdzēt bērniem palielināt viņu koncentrēšanās spējas.

 mākslinieciski paust mieru.

 Pūst balonus un dalīties mierīgā domā, ko viņi sūta kopā ar balonu.

 Dziedāt dziesmu par mieru.

Palielināt zināšanas par mieru. Nodarbības veidot kā:

 Aicinot iedomāties mierīgu pasauli. Aprakstīt savu miera pasauli vārdiem un / vai uzzīmēt, kā tas izskatītos, kādas būtu sajūtas.

 Spēli ar miera lellēm, īstenojot mierīgu mijiedarbību.

 Sarunu par vienu vai vairākiem Miera punktiem (iepriekš minētiem).

 veicinot katra dabiskās labestības atvēršanos un to, kā viņi savu labestību izmantojot var veicināt mieru, attīstīt labas jūtas un pareizu rīcību.

            Veidot emocionālās pratības prasmes attiecībā uz pašu jūtām. Nodarbības veidot tā:

 Lai saprastu, ka mēs visi jūtamies skumji vai sāpināti, kad citi ir ļauni.

 Lai saprastu, ka skumjas, sāpīgums un vai bailes var būt dusmas.

 Lai varētu dalīties un arī klausīties, kā citi dalās savās jūtās par mieru.

 Lai skanētu stāsti par dažādiem veidiem, kā nedarīt citiem pāri.

 Ar vārdiem un / vai zīmējumiem identificējot to, ko viņi dara un kas nepatīk citiem.

 Ar vārdiem un / vai zīmējumiem nosakot, kādas lietas bērni var darīt.

 Spētu konfliktu risināšanas laikā uzklausīt citus un atkārtot viņu teikto galvenās frāzes.

 

1. NODARBĪBA

 Mierīga pasaule

Sākot pirmo nodarbību par mieru, skolotājs var nospēlēt dziesmu, kurā ievīta miera tēma vai atskaņot mierīgu, bet priecīgu mūziku.

 Sakiet: “Nākamo nedēļu laikā mēs uzzināsim par kaut ko ļoti svarīgu. Mēs uzzināsim par mieru.”

 Apspriediet:

 • Kurš var ko pastāstīt par mieru?

 • Kas ir miers?

 • Kāds ir miers?

 • Ko nozīmē mierīga pasaule?

Atzīstiet visas atbildes un pateicieties bērniem par dalīšanos.

Dalieties un pārrunājiet šādus Miera pārdomu punktus.

 ♦ Iekšpusē valda miers.

 ♦ Miers mūsos raisa labas sajūtas.

 ♦ Miers ir tad, kad cilvēki satiekas un nestrīdas, un nekaujas.

 

Iztēles vingrinājums:

“Katrs no jums ir gudrs. Interesanti ir tas, ka katrs bērns jau zina par to kas ir miers. Šodien iztēlosimies mierīgu pasauli. Bet, lai to izdarītu, dažas minūtes ir jābūt mierīgiem. Apsēžaties tā, lai jums būtu ērti, nekustiniet savu ķermeni, lai tas ir mierā. . . Iedomājieties pasauli, kurā visi cilvēki patīk viens otram un ļoti labi sadzīvo – nestrīdas, nekaujas. Valda miers. Un iedomājieties vienā no pilsētām skaistu dārzu ar kokiem un ziediem. . . . Dārzā ir ļoti jauki, zāle ir mīksta, un jūs varat dzirdēt putnu dziedāšanu. . . . Jūs vērojat, kā putni lēnām lido debesīs. . . valda drošības un mierīguma sajūta. . . . Tuvumā ir neliels dīķis ar lēnām peldošām zelta zivtiņām. . . . Jūs skatāties zivis. . . viņas peld lēni un mierīgi. . . . Tagad domās iedomājieties šūpoles (vai šūpuļtīklu; ko vien bērni pazīst). . . . Jūs sēžat šūpolēs. . . . Tagad jūs ieraugāt nākam jums mīļu cilvēku un jums ir prieks viņu redzēt. . . . Šis cilvēks ir ļoti mierīgs. . . un sāk tevi lēni, lēni iešūpot . . . . Jums patīk skatīties uz skaisto dārzu no augšas. . . .

Tagad izkāpiet no šūpolēm, jūtoties mierīgs, atgriežaties klases telpā. . . . ”

  Palūdziet bērniem dalīties pieredzē. Apstipriniet viņu atbildes.

Darbība

 Palūdziet bērniem uzzīmēt to, ko viņi redzēja domās. Piemēram, viņi varētu uzzīmēt ziedu vai zivi.

 Dziediet miera dziesmu

            Visā pasaulē ir daudz bērnu dziesmu par mieru dažādās valodās. Izvēlieties kādu no iecienītākajām. Vai arī izveidojiet dziesmu ar vienkāršu melodiju un vārdiem, piemēram, zemāk esošo. Bērniem ļoti patīk dziedāt. Katru dienu dziediet miera dziesmu. Piezīme pedagogam: Visas šīs grāmatas dziesmas var bez maksas lejupielādēt vietnē www.livingvalues.net. Jūs varat klausīties dziesmas, lai dzirdētu melodiju, vai arī bērni varētu dziedāt kopā ar ierakstu.

 Dziesma: Es esmu mierīga zvaigzne

 Es esmu mierīga zvaigzne, es esmu, es esmu mierīga zvaigzne, es esmu, Kad mēs kopā ko darām, Kad mēs dalāmies, Mēs esam mierīgas zvaigznes, mēs esam! (Atkārtot)

 

2. NODARBĪBA

 Miera zvaigznes

            Pedagoga sagatavošanās: izveidojiet Miera zvaigzni no zila, dzeltena vai rozā krāsas papīra - vai jebkuras citas krāsas, kas simbolizē mieru jūsu kultūrā. (Izmantojiet biezu papīru vai salīmējiet kopā vairākus gabalus, lai tas būtu biezāks.) Apkaisiet zvaigzni ar spīguļiem - vai izrotājiet to citā veidā. Varbūt iezīmējat tajā sejas vaibstus un izmantojiet Miera zvaigzni kā lelli. Sāciet ar miera dziesmu, kuru klase dziedāja 1. nodarbībā.

            Nolasiet bērniem stāstu par zvaigznēm: Zvaigžņu stāsts

 Kādreiz bija jauka, gaiša, mirdzoša Miera Zvaigžņu ģimene. Ģimenes galvenā zvaigzne bija smaidīgā Saules zvaigzne. Viņa bija ļoti īpaša zvaigzne. Viņa ļoti mīlēja visām pārējās zvaigznes un sūtīja tām mīļus gaismas starus. Zvaigznēm tas ļoti patika, - tās bija mierīgas un laimīgas. Saules zvaigzne bija priecīga, ka visi ir laimīgi, un viņa smaidīja dienu un nakti. Viņa mīlēja skatīties uz saviem Miera Zvaigžņu bērniem.

            Zemes bērni bija gandarīti, ka visas zvaigznes bija laimīgas - viņiem patika skatīties uz zvaigznēm un redzēt, kā tās mirdz. Zemes bērniem patika redzēt, kā Zvaigžņu bērni spēlējas savā starpā, dažreiz šaujoties pa debesīm. Dažreiz zvaigznes spēlējās ar Zemes bērniem!

 Kādu dienu draudzīgās zvaigznes debesīs redzēja, kā divi Zemes bērni cīnās savā starpā. "Ak," viena no Miera zvaigznēm sacīja otrai: "Ejam ātri un palīdzēsim šiem diviem bērniem, pirms viņi savaino viens otru!" Zvaigznes zibenīgi traucās pie abiem bērniem, sūtot viņiem miera un draudzīgas starus. Zvaigznes ar stariem kutināja bērnu degunus liekot tiem smieties. Drosmīgā zvaigzne sekoja  notikumiem uz Zemes, un, būdama bezbailīga, arī lidoja pie bērniem. Drosmīgā zvaigzne teica: “Mani sauc par visdrosmīgāko zvaigzni Zvaigžņu ģimenē, jo es nekad ne ar vienu nestrīdos un necīnos. Nestrīdēties un kauties ir visdrosmīgākā rīcība.

Pa to laiku Mīlošā zvaigzne un Smejošā zvaigzne koncentrēja savus spožos starus uz bērniem, līdz bērni dusmas aizmirsa. Notikums atvilināja arī lielā Palīga zvaigzni un Pacientu zvaigzni. "Bērni," sacīja Palīgzvaigzne, "vai nav jauki, kā visas šīs zvaigznes ir nokritušas uz Zemes, lai jums palīdzētu? Vēlaties, es atklāšu noslēpumu? ” "Jā jā!" iesaucās bērni. "Lielākais noslēpums," sacīja Palīgzvaigzne, " ir pacietība. Paskaties uz Pacietības zvaigzni! Nekas viņu nevar sarūgtināt. Viņa vienmēr ir pacietīga pret citiem. Visi viņu mīl, tāpēc viņa arī atlidoja pie jums”. “Tas ir pareizi,” sacīja Piesardzīgā zvaigzne. “Ja jūs esat uzmanīgi pret citiem, izturaties ar cieņu, jūs viņus neievainosiet un nesāpināsiet.” Gandrīz visi Zvaigžņu bērni bija ieradušies uz Zemes, un arī daudzi  Zemes bērni pievienojās notiekošajam. "Mēs vēlamies būt līdzīgi zvaigznēm," sauca Zemes bērni. Tad pēkšņi debesīs visi pamanīja ko spilgtu. Tā bija Spilgtā zvaigzne kopā ar Laimīgo zvaigzni un Zvaigzni, kas vienmēr smējās. Spilgtā zvaigzne apstaroja bērnus, un Smieklu zvaigznei bija tik smieklīgi smiekli, ka bērni vienkārši nespēja nesmieties līdz. "Labi pavadīsim laiku!" dziedāja Laimīgā zvaigzne, un viņi sāka spēlēt un dziedāt. Zvaigznes atnesa gardumus. Tā bija labākā ballīte, kādu kāds varēja iedomāties. Visi bija laimīgi. Viņi dejoja, spēlējās, ēda un smējās. "Šī ir visu laiku labākā ballīte!" visi piekrita. Vispārējā kņadā neviens nebija pamanījis atlidojam Kluso zvaigzni. Ieraudzījuši to visi apklusa. Klusā zvaigzne klusi un mīļi pavēstīja, ka to ir atsūtījusi Lielā Saules zvaigzne, lai aicinātu visus doties mājās. Arī bērni uz Zemes gatavi doties uz savām mājām. Miera zvaigznēm bērniem klusi sacīja: „Ziniet, mēs vienmēr esam ar jums - pat dienā, kad jūs mūs nevarat redzēt. Iedomājieties mūs un jūs sajutīsiet mūsu mīlestības un miera starus. ”

Tad Zvaigžņu bērni, spoži starojot lidoja atpakaļ pie lielās Saules zvaigznes. Tas bija jauks skats. Miera zvaigzne aizlidojot, sūtīja spožus starus un mīļas domas Zemes bērniem. Citas zvaigznes pievienojās - Pacienta zvaigzne sūtīja pacietību, Smieklu zvaigzne priecīgi smējās, Klusā zvaigzne raidīja maigus, klusuma starus, Mīlošā zvaigzne sūtīja daudz un daudz mīļu domu. Bērni uz Zemes priecīgi vēroja un māja zvaigznēm: “Drīz atgriezieties,” viņi sauca  dodoties uz savām zemes mājās.

Kā jūs domājat? - vai bērni un Miera zvaigzne vēl kādreiz satikās? Vai arī mēs varam kļūt tikpat mierīgi, laimīgi un mīloši kā Zvaigžņu bērni?

 

 

Kad esat pabeidzis lasīšanu, uzaiciniet bērnus dažus mirkļus kļūt par Miera zvaigzni. . .  “Atslābiniet ķermeni un sēdiet mierīgi. . . Sēdiet klusi, spoži spīdot, starojiet mieru visapkārt sev, saviem mīļajiem un pasaulei! . . . jūs esat skaistas zvaigznes, kad mirdzat klusumā un mierā, un telpa piepildās ar mīlestību. . . . ”

 

Apspriediet “Zvaigžņu stāstu”:

 • Kādi bija daži zvaigžņu nosaukumi?

 • Kāpēc Miera zvaigzne nomierinājās?

• Ko Drosmīgā zvaigzne teica, ka tā bija visdrosmīgākā rīcība? (Nevis cīnoties vai strīdoties.)

• Ko jūtās zvaigznes, kad bērni tās attēlo?

 

Darbība

            Aiciniet bērnus izkrāsot vai uzzīmēt “Zvaigžņu stāstu”. Sešus un septiņus gadus veci bērni var savam attēlam pievienot pāris teikumus.

            Noslēdziet nodarbību to pašu miera dziesmu, kuru dziedājāt pirmajā Miera stundā.

Nākošajā sarunā par pedagoģiju ieskatīsimies citu vecumu grupām domātajās grāmatiņās.