29. turpinājums sarunai par pedagoģiju – Vērtībās balstīta izglītība 6. daļa

 Ojārs Rode
01.01.2021.

Jaunā gada sveiciens pedagoģijas fanu pulciņam! Tā nu sanāk, ka Jauno gadu uzsāku ar solījumu nepildīšanu – nu bija jārunā par holistisko pedagoģiju, bet es vēl joprojām kavējos pie vērtībām. Nezinu kurš, bet kāds pačukstēja, lai vēl pakavējos pie galvenām Satja Sai tēzēm par bērnu audzināšanas jautājumiem vispār. Nu tad pa visam īsi.

            Lai audzinātu bērnu, vecākiem ir jāzina kā to darīt un ne tikai: viņiem pašiem ir jāiemieso tās īpašības, kuras tie vēlas ieraudzīt savos bērnos. Sevišķi atbildīgi ir agrīnie dzīves gadi – kādus pamatus tajos ieliks tāda būs bērna nākotne. Vai vecāki dzīvo augstas morāles standartos, vai viņi praktizē garīgo disciplīnu, vai viņi realizē piecas vispārcilvēciskās vērtības? Vai viņi pārzina savas tautas kultūru, tradīcijas? Uz šiem jautājumiem ir jāatbild, ja vēlamies saviem bērniem skaistu nākotni. Bērniem jāaug pieaugušo savstarpējās cieņas atmosfērā, savstarpējas kalpošanas un sadarbības vidē. Tajā, ka skolēni lieto alkoholu nav jāvaino skolotāji, vispirms jāraugās ko vecāki ir darījuši, lai tas nenotiktu. Vecākiem ir jākontrolē savi bērni – nedrīkst dot tiem pārāk daudz brīvu vaļu, ir jāmāca bērnus ievērot disciplīnu, jāmāca savaldīšanos – jāveido labs raksturs.

Audzināšana sākas jau tad, kad bērns vēl ir mātes miesās. Topošajai mātei ir savas domas, runas un darbus jāievada "vistīrākās vibrācijās". Sirds un prāts jāpiepilda skaidrām, labām domām, jāizvairās no jebkuras formas vardarbības – videi jābūt tādai, kurā vardarbība nav ne dzirdama, ne redzama. Bērna gaidās ieteicams lasīt svētus rakstus, dziedāt skaistas dziesmas, klausīties labu, mierīgu mūziku.

Vecāki ir tie, kuri primāri ietekmē bērna prātu un veido uzvedības modeļus. Pēc bērna piedzimšanas ir jābūt tik pat uzmanīgam pret sirsnīgas vides veidošanu, kā tas tika darīts bērnu gaidot. Videi jābūt piecu vispār cilvēcisko vērtību piesātinātai. Bērniem ir jāredz, kā šis vērtības realizē viņu vecāki – mājās jāvalda kārtībai un tīrībai, te nav vietas skaudībai, naidam, alkatībai, liekulībai, nerunājot nemaz par smēķēšanu, alkohola lietošanu, nodošanos azartspēlēm, strīdēšanos, kaušanos un tamlīdzīgām lietām. Ir ieteicams visus mājas darbus veikt mātei pašai un nevis tos uzticēt kalpotājiem – nav labākas meditācijas, kā darba veltīšana Dievam – “Kāda ir māte, tāds ir tautas progress”. Satja Sai saka, ka “Mātes ir tautas veiksmju un neveiksmju radītājas, jo viņas veido tautas dvēseles spēku.” Mātēm jāpraktizē tikumība, tām ir jābūt par paraugu saviem bērniem. Pēc piecu gadu vecuma par bērnu audzināšanu jāuzņemas atbildība arī tēvam un līdzīgi mātei, tas vispirms ir jādara ar personīgo paraugu.

Disciplīnas prasības labi jāpārdomā un jāpiemēro atbilstoši vecumam un situācijai. Tā nedrīkst būt ne par stigru, ne vaļīgu. Bērnus jāpieradina noteiktai dienas kārtībai, kurā ietilpst obligāti izpildāmi darbi - ar higiēnu saistītie, mācībām, pienākumiem ģimenē u.c.. Viņam laicīgi jādodas gulēt un pietekami agri jāceļas. Ir jāregulē ēšanas paradumi, jāseko tam, lai arī atpūta būtu tikumīga un pacilājoša. Bērni nedrīkst neko saņemt par velti – ir jāpilda savi pienākumi ģimenē, ir jāstrādā. Nepazemojiet bērnu, neliekat viņiem ne garīgi, ne fiziski ciest, tas gan nenozīmē, ka bērnu nedrīkst sodīt. Mīlestība pret bērnu nav pretrunā ar stingru vārdu un sodu. Bērniem jāiemāca vispārcilvēciskās vērtības, bagātība nav vērtība – pārticībai jābūt tikai tādai, kas ļauj apmierināt vajadzības un tai nevajadzētu kļūt par dzīves mērķi.

            Viss tas attiecināms ir arī uz skolu un skolotāju – skolotājiem pašiem jāpraktizē to, ko viņi māca bērniem. “Skolotājiem ir jāattīra savas sirdis un jātiek vaļā no netīrībām, tad tās jāpiepilda ar tīru, pastāvīgu, nesavtīgu mīlestību un dievišķām īpašībām…. “

            Iesaku par Satja Sai vērtībizglītības modeli palasīt Globālās izglītības konferences materiālus A Global Values Based Education Model for the 21st Century. https://theglobaledcon.com/wp-content/uploads/2019/05/White-Paper-Book_.pdf 

Kopsavilkums

            Es šoreiz nepieskāros mācību un audzināšanas darba metodēm, jo kā jau rakstīju, ar konkrētu avotu uzrādīšanu, – viss rodams arī latviešu valodā. Teikšu, ka tās būtiski ne ar ko neatšķiras no jau aprakstītām pedagoģijām, piemēram diskusijas, meditācijas, klusums, drāma, māksla, dziedāšana, bet galvenais – piemērs,- vecāku, skolotāju piemērs. Visās pedagoģijās galvenais uzdevums – atrast sevi, noskaidrot kas, esi, ko šeit dari un kas īsti būtu jādara. Sevis meklēšana nav veicama, kaut kur ārpusē, bet katra iekšpusē slēptajā dievišķumā. Satja Sai modelī tāpat kā Šri Aurobindo uzsvērts darbs. Sai saka: veltiet visu ko darāt Dievam! Aurobindo, ja atceraties, aicināja jebkuru dzīves mirkli atrasties meditācijā, jeb tādā kā dziļā klātesamības stāvoklī, darot darbu, dziedot dziesmu.

            Vērībās balstītās izglītības (VBI) modeļi paģēr mērķtiecīgi organizētu vērtībizglītības darbu. Sākot jau ar tādu mācību vides veidošanu, kurā harmoniski līdzsvarotas iespējas gan fiziskai, gan intelektuālai, gan garīgai skolēnu attīstībai; vidi, kurā pastāv saskarsmes iespēja ar dabu, ar dabas materiāliem. Mācību vides sociālais aspekts apliecina skolotāja personības vadošo lomu taču tādu, kas orientējama uz sadarbību, līdzdarbību, līdzatbildību, no mācīšanas un mācīšanos, ievērojot katra bērna vajadzības, intereses, dotumus. Visi VBI modeļi uzsver vietējo tradīciju (skolas, tautas) izmantošanas nozīmīgumu izglītībā. Mācību darba organizatoriskai struktūrai jāietver tādi nosacījumi, kas rada laika vērības izjūtu, nodrošina apzinātu, radošu un atbildīgu attieksmi pret saviem mācību un attiecību pienākumiem, izpratni par garīgo vērtību nozīmīgumu.

Kur vēl var palasīt latviski par Vērtībās balstītu izglītību.

Publikācija: Demokrātisko vērtību attīstīšana, balstoties uz sadarbību ar pilsētas izglītības iestādēm un uz humānās pedagoģijas idejām. To var atrast internetā:

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/Dokumenti/DokumentiLejupieladei/Gramata_latv_67-87lpp.pdf

Grāmata: Inārs Beļickis. Vērtīborientēta mācību stunda. Izd. RaKa, 2000.
Vēl sekojoši materiāli šajā mājas lapā - Uzklišķiniet uz:
I.Beļickis Vērtīborientēta mācībstunda
Vērtībizglītība dažādu autoru skatījumā.
VĒRTĪBORIENTĒTAS VIDES PRINCIPI TAUTSKOLĀ
Values education in Drustu folk school in the context of sustainable development
THE PROBLEMS OF VALUES EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL OF LATVIA
Vērtībizglītības stunda. Tēma: nevardarbība
Vērtībizglītības stunda. Tēma: Brīvība
Урок: ценность Свобода

Uz tikšanos Jaunajā gadā! Novēlu pacietību un mērķtiecību savu Dzīves koku gadskārtu riņķu audzēšanā! Ojārs