VESELUMA MEKLĒJUMS BĒRNĀ

Kopsavilkums
Meklējums, kā Veselums izpaužas mūsu bērnos.
Mēģinām atrast to, kas viņā ir tas veselais, kas raksturo viņu kā personību, kā būtni, kas atnākusi uz Zemi ar konkrētu uzdevumu un to īpašību, dotumu kopumu, ko tas paņēmis sev līdz.
Kā to atrast? Izsens zināmas un labi izpētīta ir cilvēka dzimšanas brīdī tuvāko kosmisko objektu stāvokļa loma cilvēka dzīves sakarībās – ar to nodarbojas astroloģija. Paralēli astroloģiskiem pētījumiem veicām arī auru izpēti. Šos pētījumu rezultātus salīdzinājām ar paša bērna izteikumiem, vecāku, skolotāju un skolu psihologu vērojumiem.
            Pētījuma secinājumi:
 1. Ir liela ticamība auras un astroloģiskiem pētījumiem;
 2. Pētot auras un astroloģiskās kartes, iespējams noteikt bērna rīcības patiesos iemeslus;
 3. Paveras netradicionāli jauna iespēja vecāku un skolas sadarbībai;
 4. Var tikt veikta bērna agrīna profesionālās orientācijas prognozēšana vai misijas atklāšana (būtu jāseko skolas, vecāku un bērna kopdarbam vajadzīgo „darba rīku” apgūšanai, kopīgi jāplāno mācību process);
 5. Auras un astroloģisko karšu pētīšana atklāj jaunu iespēju cilvēka būtības noteikšanai un iezīmē jaunu ceļu pedagoģijā;
 6. Ir jāturpina pieredzes uzkrāšana pētījumu rezultātu izmantošanā praksē.
 
Research of entirety in the child
 
            There is being searched for the entirety, that characterizes the child as a personality, as a being, that has come to the Earth with a certain exercise, i.e. the entirety of qualities and abilities, that he has took with him.
            How to find that? First – through astrology (it is explored, that the planets, at the moment of child’s birth, play a very important role in human life, the second – through research of auras (the results was compared with child’s statements, parent’s, teacher’s and psychologist’s observations.
Conclusion:
 1. Research of aura and astrology has strong reliability;
 2. It is possible see the real reason of child’s action trough astrological maps;
 3. A new, untraditional chance is being find for school and parents to communicate;
 4. Child’s mission and career-guidance can be revealed precocious (school, parents and child should make team work to find the real „tool”, and to plan the study process together;
 5. The research of aura and astrological maps gives a new chance to find the essence of human. It discovers anew way in pedagogy.
 6. Parents and school should change with experience in work with children.
 
Kay words: Entirety; Child; Mission; Astrology; Aura.
 
Ievads
Pat filosofijai ne reti nepieciešami racionāli argumenti, nerunājot nemaz par zinātni tradicionālā izpratnē! Kura tad ir tā izziņas joma, kura tver pasauli Veselumā – reliģija, māksla? Varbūt pedagoģija? „Pēc Reliģiskās apziņas formas, Pedagoģiskā apziņa ir visaugstākā apziņas forma...” secina Š.Amonašvili savā traktātā par gara varoņiem.  [Amonašvili 2003: 31]
. Manuprāt, pedagogam jābūt gan filozofam, gan māksliniekam, gan ticīgam. Vai man kā pedagogam nav jādomā par to, kas ir kas un kā mēs nonākam pie tā, kas ir kas; vai es kā pedagogs bieži nevados no tiešas uztveres un „negleznoju” klases vidi; vai man, piemēram, risinot problēmsituācijas, jāizslēdz intuīcija; vai man, kad bērns pēkšņi atklāj: „Skolotāj, bet es esmu šo dzīves situāciju, jau izdzīvojusi”, nav jāpieņem, ka tas tiešām tā varētu būt?
 
1.Veselums
Man patīk (tas neskan šaurā nozīmē, zinātniski, bet, izejot no augstāk izteiktiem spriedumiem, noteikti pedagoģiski) Veseluma ideja. „Neviens cilvēks nav lieta par sevi. Neviena pasaule, neviena molekula nevar eksistēt bez citām pasaulēm un molekulām. Katra būtne, pasaule, vai molekula ir atkarīga no citām būtnēm, pasaulēm un molekulām, bez kurām to eksistence nevarēs turpināties” raksta, atklājot cilvēka iekšējās un ārējās pasaules Vienību, Lobsangs Rampa [Lobsangs Rampa 1995: 13]. Esmu pārliecināts, ka Veseluma ideja, rodot arvien vairāk atsaucīgus prātus un sirdis, liks pārskatīt pierastās zinātnes vecās paradigmas. Un tad arī pedagoģiju sauks par zinātni, jo kā var, piemēram, Veselumā runāt par bērnu, neietverot jēdzienus patīk, nepatīk, labs, skaists, mīlestība, Dievs u.c.? Šķiet, ka pasaules filozofiskā doma patiesi ir nogājusi attīstības spirāles loku un nonākusi atpakaļ pie Platona idejām par materiālās un garīgās pasaules vienību [Stepons Stuļginskis 89] (vai pie gara un matērijas vienības – garamatērijas, Dzīvās ētikas mācībā). Tas bija laiks, kad izziņa nebija sadalījusi pasauli izziņas priekšmetos; kad tika atzīts kaut kas ārpus laika un telpas pastāvošs. Nu ir nākušas klāt idejas par ekosistēmas veselumu, par sabiedrības Veselumu, par Visuma Veselumu, par Visumu cilvēkā - cilvēku dēvē par mikrokosmosu, kurš savās izpausmēs līdzīgs makrokosmosam [Stepons Stuļginskis 82]. Var teikt, ka katra mūsu ķermeņa šūna ar neredzamiem nervu pavedieniem saistīta ar atomiem un lietām mums apkārt, ar mūsu Zemi, Sauli un zvaigznēm Visumā – gaismas diegiem esam pie Mīlestības avota piesieti. Ir velti bārstīt frāzes par Dievu mūsos, ja dzīvi organizējot, to faktiski ignorējam. Jāmeklē Visā Veselumu un to, kā Veselums izpaužas mūsos, mūsu bērnos, mūsu dzīvē, mūsu attiecībās ar Pasauli. Veselumā ir rodama Mīlestība, Patiesība un otrādi – caur Mīlestību Veselumā rodama Patiesība.
 
 
2. Veselums bērna audzēšanā
Lai, Šalvas Amonašvili vārdiem sakot, nodarbotos ar „audzēšanu” mums jāpēta kā augsne, kurā audzējams mūsu stāds, gan mijiedarbības ar tuvāko un tālāko apkārtni - jāmēģina saskatīt tas, kā Visums atspulgo pašā stādā. Mums, pašiem augušiem saskaldītā, diferencētā pasaulē, tas nav viegli. Dažs sāk ar diferencētā „integrēšanu” – vienkāršākā variantā integrējot mācību priekšmetus. Varbūt nav slikts sākums, bet kur šajā integrācijā ir bērns? Manuprāt, neviss jāsāk ar priekšmetu integrēšanu (vai „nesadalītam” bērnam tie maz vajadzīgi?), bet ar bērnu, kā veselumu. Kad būsim to sev konstatējuši, tad arī varbūt ieraudzīsim, kā šai jaunatklātai Veseluma nesējai (varbūt arī paudējai) varam palīdzēt. Tāpēc es atkal atgriezīšos pie nezinātniska termina: man patīk - man patīk ideja, ka visa mūsu darba sākums ir bērns. Ka jāmeklē viņā tas veselais, kas raksturo viņu kā personību, kā būtni, kas atnākusi uz Zemi ar konkrētu uzdevumu. Jāatrod viņā to īpašību, to dotumu kopums, ko tas paņēmis līdz uz Zemi, lai varētu veikt to, ko pats galu galā ir uzņēmies. Pats bērns to ne vienmēr pateiks. Kā to atrast? Izsens zināmas un labi izpētītas ir cilvēka dzimšanas brīdī tuvāko kosmisko objektu stāvokļa loma cilvēka dzīves sakarībās – ar to nodarbojas astroloģija. Varbūt mums būtu astroloģiski jāpēta bērns?  
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par jaunu bērnu atnākšanu uz Zemes. Ir pat tiem dots nosaukums: indīgo un kristāliskie bērni [Li Kerols 2004: 25]. Nosaukums cēlies no jaunas pamatkrāsas parādīšanos jaundzimušo aurās. „Viss atspoguļojas aurā. Tā ir Augstākā Es, ja vēlaties, dvēseles indikators”, raksta L.Rampa [Lobsangs Rampa 1995:23]. Pētnieki apgalvo, ka jaunās krāsas aurās norāda, ka šiem bērniem uz Zemes ir īpaša misija - šie bērni nāk šajā pasaulē, kā personības, kurām jāmaina vecās attiecības un jāieliek pamats jaunai sabiedrībai [Li Kerols 2004:   264.-265]. Jaunajiem bērniem viss ir iedots, lai to veiktu. Taču bērni nāk uz planētu ar aizplīvurotu apziņu – viņiem jāiedzīvojas esošajās attiecībās. Mums jārada apstākļi tam, lai bērni varētu no šī plīvura atbrīvoties. Šķiet, ka palīdzēt mēs varētu, paralēli astroloģiskiem pētījumiem veicot arī auru izpēti. „Mēs ienākam pasaulē ar noteiktām potenciālām iespējām un tieksmēm, ko uzrāda auras krāsas”, apgalvo L.Rampa [Lobsangs Rampa  1995: 37]. Dažkārt tiek apgalvots, ka auras krāsu dinamiskā mainīguma dēļ, to pētījumiem ir tikai ikdienišķu problēmu risināšanas jēga. „Krāsa, protams, mainās atkarībā no noskaņojuma, bet pamatkrāsas var izmainīties vienīgi gadījumā, ja cilvēks uzlabo savu raksturu”, apliecina auru pētnieki[Lobsangs Rampa  1995: 38].
 
3. Mūsu pētījumi
 Mēs savā skolā auras pētījām diviem paņēmieniem: ar īpašu aparatūru enerģētisko lauku mērīšanai un iegūto datu apstrādi uz datora, un tiešu gaišreģa vērojumu. Pilnīgāka ir gaišreģa dotā aina, jo tā sniedz arī redzētā skaidrojumu. Paralēli strādājām pie bērnu astroloģiskās izpētes. Astroloģija ir zinātne, kas pētījusi un sakārtojusi mūsu saites un mijiedarbības ar tuvāko un tālāko kosmosu, tātad mēģina atklāt mūs Veselumā. Tuvās apkārtnes saites, bērna apziņu, viņa priekšstatus un izpratni pētījām vērojot bērnu, runājot ar viņu, kā arī aptaujājot vecākus, skolotājus, uzklausot skolu psihologu. Lai labāk izvērtētu rezultātus, sakārtoju tos pēc sekojošiem raksturojumiem:
 
1. Emocionālais raksturojums;
2. Atmiņa;
3. Uzmanība;
4. Izpratne;
5. Intereses;
6. Orientācija (Humanitāra, eksakta);
7. Darba mīlestība;
8. Darba spējas;
9. Veselība;
10. Kontaktēšanās ar citiem bērniem (cilvēkiem);
11. Aktivitāte;
12. Uzvedība;
13. Humora izjūta.
Raksturojumus jeb jautājumus izvēlējos tādus, kas spētu vienot visus augšup minētajos pētījuma virzienus. Atsevišķi ir izdalāma saruna ar pašu bērnu par pamatvērtībām, par viņa attieksmi pret lietām, parādībām sabiedrībā un tamlīdzīgi.
 
Iegūtās atbildes sakārtoju tabulā un meklēju sakritības. Atklājās interesanta likumība: ja kaut kur nebija saskaņa, tad tikai ar klasiskā psihologa iegūtajiem rezultātiem. Acīmredzot, tradicionālie psihologu testi bez tieša un pietiekami ilgstoša pētījama ne vienmēr, konkrētam bērnam ir patiesi. Turpretī vecāku, skolotāju vērojumi un bērna paša atzinumi savstarpēji saskanēja gandrīz visos gadījumos.
            Ziņojuma apjoms neļauj aplūkot un analizēt visus aspektus un vai tas arī ir vajadzīgs. Manuprāt, svarīgi šobrīd ir pastāstīt par metodi un tās būtību un to var ar dažu piemēru palīdzību. No augšūpminēto jautājumu grupas izvēlējos trīs raksturojošos lielumus: Emocionālo, darba spējas, orientāciju (tabulā horizontāli), īsi aprakstot katrā vērojumā iegūto (vertikāli) vienam konkrētam bērnam:
Raksturojums
Emocionālais raksturojums
Darba spējas;
 
Orientācija (Humanitāra, eksakta);
Auras pētījumi
Atvērta, augsti attīstīts jūtīgums, dusmas, drūmas domas 
Augsti attīstīts intelekts, prāta radīšanas spējas.
Skatuves māksla, informācijas sniedzēja
Astroloģiskie pētījumi
Emocionāla, mīļa, maiga, nav greizsirdīga, var būt ietiepīga
 
Iedzimts potenciāls,
Humanitārās – māksla; Potenciāls izdevējs, ārsts, astrologs, arhitekts, dizaineris
Tradicionālā psihologa vērtējums
Emocionāla, jūtīga, bieži raud, svarīgs citu vērtējums
 
Visprecīzāk uzdevumu spēj veikt sākumā, beigās samazinās, t. sk,, arī darba produktivitāte
 
Bērna pašvērtējums
Katru dienu esmu ļoti priecīga (pateikts pēc 3 mēnešiem pēc sarunas ar vecākiem)
Es varu daudz zīmēt; Es spēju koncentrēties darbam.
Man patīk mākslas, arī fizika
Skolotāja vērojums
Ļoti emocionāla, dažkārt ietiepīga (dažkārt līdz asarām), tajā pat laikā optimistiska, laipna, piemīlīga.
Intelektuāli attīstīta ar lielu darba spēju, taču atkarīgu no emocionālā stāvokļa; Labas, bet momentā pazūd tiklīdz kāda lieta liekas grūta vai nesaprotama – “bailēm lielas acis”
Loģisks prāts; Radoša, attīstīta fantāzija, tēlainā domāšana krāsās;
Apdāvināta mūzikā.
Vecāku vērojums
Ļoti emocionāla. Dažkārt nesavaldīga, var būt rupja. Prot izteikt savas emocijas vārdos. Jūtīga. Smaidīga.
 
Ja interesē veicamais darbs – ļoti uzcītīga. Īpaši, ja nav mammas klāt.
Humanitāra. Taču patīk arī matemātika.
 
Izvēlējos tieši šos raksturojošos lielumus, jo tie tieši saistīti ar divām lietām: bērna nelīdzsvaroto emocionālo stāvokli – priecīga, piemīlīga un gražīga, raudulīga, rupja un mūža uzdevuma jeb misijas meklējumiem.
 
4. Daži pētījuma praktiskie aspekti
Šim bērnam aura ļoti simetriska, pamatkrāsa indigo, taču to kropļo dažādu toņu pelēkas mēles – vecāku rupjš spiediens, kura pamatā vecāku bailes par savu bērnu, kā arī mammas dzemdību bailes. Es darbā ar bērnu atklāju, ka viņa patstāvību kāds ierobežo. Iepazinis bērna labās spējas loģikā (mācu matemātiku), es konstatēju, ka viņš vēlas atbalstu pat tajās situācijās, kuras tam faktiski nav par grūtu. Sapratu, ka mājās viņam neļauj pašam tikt ar problēmām galā. Arī citi skolotāji apstiprināja, to, ka jūt vecāku aktīvu līdzdalību mājas darbu izpildē. It kā būtu jāpriecājas par vecāku palīdzību, bet šoreiz tā izskatījās pārlieku liela, kura neļāva bērnam pašam izvērtēt savas spējas, iegūtos rezultātus, traucēja pašapziņai. (bieži ietiepīgi apgalvoja, ka nesaprot, vai nevar atrisināt vienkāršas problēmas). Sarunā ar bērna mammu, atklājās, ka tiešām mamma, aktīvi iejaucas, sēž blakus bērnam laikā, kad tas pilda skolas mājas darbus. Atklājās fakts, ka mamma pati audzināta baiļu atmosfērā. Ieaudzinātais baiļu sindroms viņai traucē ikdienā. Māte jau pati meklējusi palīdzību pie psihiatra. Protams, ka nav izpalikušas arī dzemdību bailes. Tās jauno sievieti šobrīd attur no otra bērniņa laišanas pasaulē. Es detalizētu atklāju tikai vienu epizodi, lai parādītu cik precīzi auras pētījums sakrīt ar realitāti un to kā var veidoties auglīga sadarbība ar vecākiem. Pēc sarunās ar mammu nu pagājuši daži mēneši – bērns krasi emocionāli līdzsvarojies, neraud, neniķojas un pats cenšas ar visu tikt galā, ir allaž optimistiski noskaņots, smaidīgs, draudzīgs.
            Ko ieteicu mammai? Īsumā, lūk ko: tavs bērns ir personība, kura te nākusi , lai izpaustu sevi un kā pret personību pret to ir jāattiecas. Nepavēlēt, izrunāt, ļaut pašam būt. Pētījumi un novērojumi liecina par tava bērna lielu intelektuālu potenciālu, darba spējām un darba mīlestību, labestību, sirsnību – nebaidies par savu bērnu!
            Salīdzinot iegūtos rezultātus darba spēju un orientācijas noteikšanā, var konstatēt, ka kopumā bērns orientēts uz humanitāro jomu pusi. Astroloģisko pētījumu secinājumi sakrīt ar auru pētījumu rezultātiem, kā arī ar skolotāju, vecāku un paša bērna atzinumiem un konkrētajā gadījumā, tas saistās ar radošu darbību, kādā no mākslas jomām. Darba spēju raksturojums liecina, ka bērnam ir liels potenciāls, lai realizētu savu sapni. Tajā pašā laikā pedagogiem un vecākiem ir jāstrādā, lai noņemtu vecāku iesētās baiļu paliekas, varbūt jāgriežas pēc padoma pie skolu psihologa.
Nobeigumā sniegšu paša bērna („indigo bērna”) teikto par pamatvērtībām, par viņa attieksmi pret lietām, parādībām; par viņa sapni:
Mans Dzīves sapnis: kļūt par dziedātāju, mākslinieku; Es ticu, ka Dievs ir un turpināšu eksistenci arī pēc nāves; Pasaulē eksistē gan labais, gan sliktais; Es esmu brīvs un varu izzināt patiesību; Es saprotu daudzas lietas; Es atbildu par savu rīcību tāpēc, ka mani neviens nespiež; Cilvēki galvenokārt ir mīloši; Mans dzīves iemesls ir, lai man un visai pasaulei būtu prieks; Es katru dienu eju pretim savam sapnim.
 
            5. Secinājumi:
1.      Ir liela ticamība auras un astroloģiskiem pētījumiem;
2.      Pētot auras un astroloģiskās kartes, iespējams noteikt bērna rīcības patiesos iemeslus;
3.      Paveras netradicionāli jauna iespēja vecāku un skolas sadarbībai;
4.      Var tikt veikta bērna agrīna profesionālās orientācijas prognozēšana vai misijas atklāšana (būtu jāseko skolas, vecāku un bērna kopdarbam vajadzīgo „darba rīku” apgūšanai, kopīgi jāplāno mācību process);
5.      Auras un astroloģisko karšu pētīšana atklāj jaunu iespēju cilvēka būtības noteikšanai un iezīmē jaunu ceļu pedagoģijā;
6.      Jāturpina pieredzes uzkrāšana pētījumu rezultātu izmantošanā praksē.
 
Literatūra:
  1. Li Kerols, Džona Toubere, Indigo bērni, izd. Sofija, 2004. (krievu val.),
  2. Lobsangs Rampa, Tu esi mūžīgs, izd. Alberts XII, 1995.,
  3. Stepons Stuļginskis, Ievads Dzīvajā ētikā, izd. “Vieda”,
  4. Šalva Amonašvili, Kāpēc dzīvi nenodzīvot kā gara varoņiem, Šalvas Amonašvili izdevniecības nams, Maskava, 2003.
 Ojārs Rode