O.Rode. Idejas no Stiklu pērlīšu spēles Simboliskās domāšanas metodes izstrādāšanai

O.Rode. Idejas no Stiklu pērlīšu spēles Simboliskās domāšanas metodes izstrādāšanai

 

Hermanis Hese. Stikla pērlīšu spēle. Rīga: “Liesma”, 1976.

Tulkojis Ģirts Bļodnieks

 Šis darbs ir izcils paraugs priekšstatam par simbolisko domāšanu. Adeptiem vajadzēja caur simboliem ieraudzīt līdzības ārēji nesavienojamiem notikumiem, parādībām, darbiem. Te dodu idejas, kuras radušās pētot grāmatu simboliskās domāšanas sakarā – varbūt tiekat rosināts metožu meklēšanā, lai attīstītu simbolisko domāšanu. Stingri ņemot, tādā augstākā pakāpē domāšanas nav, ir spēja uztvert lietas veselumā, uztvert to būtību pat dinamiski mainīgā procesā jeb vienkārši “zināt” neko nedomājot – kaut kas atnāk no “nekurienes”.

 

Mūzikas maģijas varā.

Vārda maģijas varā.

Zīmes maģijas varā.(formas un satura vienība)

Vārda devalvācijas situācijā jārodas pretnostatījumam, pretdarbībai – simboliskai domāšanai;

Neīsta gara dzīve veidojas, neesot ideālam uz ko tiekties. Dzīve tiek aizpildīta aizraujoties ar mehānismiem, informācijas tehnoloģijām, erotiku, kas patiesībā nevis bagātina garu, bet to iztukšo, dara pliekanu un atbaidošu – uz to norāda morālais pagrimums (narkomānija, prostitūcija, vardarbība, masu mēdiju pārtapšana pat tenku vācelēm, mākslas, zinātnes, izglītības, filozofijas degradēšanās – tās top neīstas).

Materiālās labklājības glorificēšana, tās pacelšana vispārākā pakāpē, definējot to par cilvēka tautas, cilvēces galveno mērķi noved pie gara demoralizācijas, cinisma, nihilisma, vienaldzības;

Svarīga ir kontemplācija

 

Par anekdoti uzskatāma teoretizēšana skolā par mākslu, mūziku, valodu, literatūru;

 

Veidot spēli sevis un savu spēju apzināšanai – tā balstāma uz simbolisko domāšanu;

 

Vieni un tie paši simboli apraksta dažādas lietas dažādās nozarēs. Varbūt var vēlreiz ieskatīties Vilbera Visaptverošajā teorijā?

 

Spēli aptver ne tikai ar pratu, bet dziļāku dvēseles pašatdevi caur kontemplāciju. Varbūt Čirļjonisa, Rēriha, Raiņa un īpaši Čaka un līdzīgu mākslinieku darbu izmantošana;

Kontemplācija dabā, dabas norišu laikā, mūzikas klausīšanās, mākslas darbu aplūkošanā, daiļdarbu lasīšanā un tamlīdzīgi;

 

Katra zīme, ko nosauc spēles vadītājs, katra ideogramma, tās saturs, izcelsme un nozīme, proti, tika pakļauta stingrai klusai apcerei, liekot ikvienam spēlētājam intensīvi apdomāt un ar visu savu būtību apgūt tās saturu.

 

Kontemplācijas tehnikai un meditācijai veltīt vislielāko uzmanību

 

Atturīga, askētiska dzīve

 

Mūzikas un matemātikas likumu savietošana

 

Kaut kas sākotnēji paņemts varēja attīstīties un iet plašumā vai arī kļūt bagātāks izteiksmē, pamatojoties uz radniecisku priekšstatu, emociju asociācijām;

 

Tiek meklēta līdzība starp dažādās nozarēs rodamo... tiek veikti tēlaini salīdzinājumi, pretsalikumi, divu vai vārāku kontrastējošu tēmu vai ideju harmonisks savienojums: likums un brīvība; indivīds un sabiedrība; uguns un ūdens; tumsa un gaisma; mīlestība un naids;

Izprast pretrunas kā tādas un pēc tam veidot ar tām vienotu veselumu, kurā tās ir kā poli;

 

Zīmes un formulas spēlē – tās būtu veidojamas un atklājamas kā tas ir, piemēram, fizikā

                                                                                                                         Dievišķas īpašības

 un matemātikā vienādojumos, piemēram, vienādojums mīlestība= --------------------------------

                                                                                                                         Velnišķas īpašības

Un tamlīdzīgi.

Zīmju skaits ierobežots. Piemēram, spēle neiziet ārpus Dainu simboliem;

 

Svarīgi emocionāli pārdzīvot. Svarīgi iekļaut katra simbola aptveršanai visas mūs maņas;

 

Svarīgi ir brīvi studēt to, kas patiešām interesē – tā ir patiesā brīvība praksē – katrs pats atrod savu vietu un var kalpot un kalpojot justies brīvs;

 

Mūzika liek redzēt kaut ko, kas atbilst tai, veidojot kaut kādas figūras. Tās jācenšanas atainot zīmējumā, kustībās...

Tiek norādīta vai ierosināta tikai tēma, ļaujot katram pašam rast tās attīstības ceļu meditācijā

 

Atsākt sapņu pierakstus, zīmējumus, emociju atsaukšanu;

 

„Mācība” pēc kuras mēs ilgojamies – absolūtā, pilnīgā, vienīgā, kas dara mūs viedus nepastāv. Dievišķais ir katrā no mums nevis jēdzienos, grāmatās. Patiesība tiek dzīvota un nevis mācīta. Tas nozīmē, ka izzinot sevi mēs izzināsim patiesību.

 
Vēsturi mācoties rakstīt sacerējumus, kurā skolēns iejūtā, kādā konkrēta laikmeta vidē un kultūrā, tās garīgajā atmosfērā un visam tam atbilstoši iztēlojas sev radniecisku dzīve gājumu, ņemot vērā laiku, modi, tradīcijas u.c. lietas – tie var kļūt kā iztēles vingrinājumi. To pašu var veikt attiecībā uz nākotni. Skolotājs var iedot kādu nākotnes prognozi un skolnieks bur savas dzīves ainas tajā un tamlīdzīgi. Sākumā tie varētu būt kā īsi apraksti