Atslēgvārdi mūsu dižgaru prātojumos, noderīgi Latvijas vīzijas veidošanai

Atslēgvārdi vai izteicieni mūsu dižgaru darbos, no kuriem var tikt veidots vīzijas teksts.

Te sniegtie piemēri, ir tikai piemēri! Tie domāti jūsu domas rosināšanai un ne kritiskai izvērtēšanai. Te atrādīts viens no variantiem, kā veidot savu Latvijas nākotnes redzējumu: vispirms, pasēdēt klusumā un sagaidīt sirdsatvērtības brīdi, kad sāk brīvi plūst idejas, tad visu sarakstīt stabiņā un, savas iekšējās pārliecības, izjūtu kontekstā, no tiem, izveidot vīzijas tekstu.

Lai top! Lieldienas vairs nav tālu!

Herders

miermīlība, radīšana

cilvēkā ieliktie spēki ir savstarpēji gudri saskaņoti un orientēti attīstībai

 mīlestība

cilvēks dievisķā analogs

cilvēks piemērots realizēt līdzsvara, taisnīguma un patiesības likumu, kas dara cilvēkus humānus, spējīgus draudzībai un sadarbībai, liek tiekties pēc skaistā.

līdzsvara, taisnīguma un patiesības likums

humānisms,

draudzība

sadarbība

skaists

ticība

brīvība

labestība

cilvēks tiecas pēc absolūtās pilnības

pašrealizācija

nākotnes cilvēka aizmetņi ir tagadējā cilvēkā

 garīgais cilvēks

ieaugšanā humānismā, bet zemākās vajadzības ir jārealizē, lai tās novestu pie humānā gara cilvēkā

vienotība

Te Herdera iespējamais Latvijas vīzijas teksta piemērs:

Latvija ir brīva, dievišķu ļaužu zeme, kas garā vieno cilvēkus gudrā un mīlestības piesātinātā ceļā uz absolūtu pilnību. Latvijā ļaužu savstarpējās attiecības, attiecības ar dabu, ar pasauli veidotas uz taisnīguma un patiesības likumu jeb humānisma pamatiem. Cilvēki ir garā stipri, labestīgi, draudzīgi, vienoti ik katra materiālās un garīgas labklājības nodrošināšanā.

 

Jānis Rainis

Izglītība

Kultūra

Māksla

Radošā tautas darbība, brīvas attīstības apstākļos

garīgi augsti stāvoša tauta

garīgi vidutāji (paraugs pēc kā tiekties)

tautas ģēnijs

skaistums

tautasdziesmas

tautas ģēnijs ir joprojām dzīvs, bet savai attīstībai prasa “īstu brīvību mūsu jaunā valstī, tas prasa, lai šī ģēnija darbiem dotu vietu

tautas “ģēniju” prezentē visi tautieši

orientēšanās uz augstākām cilvēces mērķu virsotnēm

plaša tautas gara izglītība

kustība

Te Jāņa Raiņa iespējamais Latvijas vīzijas teksta piemērs:

Latvija ir zeme, kuras skaistumu, tradīcijas kopj un sargā  garīgi augsti stāvoša, brīva tauta, kura orientēta uz augstākām cilvēces mērķu virsotnēm. Plaša tautas gara izglītība, katra indivīda brīvas attīstības apstākļos, nodrošina tautas radošā ģēnija atklāšanos māksla, kultūrā, zinātnē.

 

Pauls Jurevičs

Kultūra

garīgā dzīve

gars

jaunradīšana

augstākās garīgās vērtības

ideāli - sekot idejām un ideāliem, spēja ticēt idejām, spēja aptvert ideālās vērtības un pildīt tās

latvieša dvēselei raksturīgs: gaišums, taisnīgums, humānisms, godbijība pret visu, kas ir, gara spēks, nelokamība, augsti ētiskie principi. Šādi “ētiski-ideālistiski, uz progresu ievirzīti” vīri un sievas joprojām ir dzīvi mūsu tautā.

Kustība

cīnītāji par pasaules progresu, par brīvību, taisnīgumu. Cīņa pret netaisnību ir tapusi par mūsu dzīves jēgu

jāstiprina savstarpējās saites

mūsu pienākums “pret vispārīgo cilvēces kultūru, gan visas pasaules esmes pilnskanībai”

neļaut “izdzist tautas dzīvajam spēkam”, kurš pamatojas vispārcilvēciskos, mūžīgajos ētiskajos principos.

cilvēka cieņa

augstākās cilvēciskās vērtības

dvēseles izglītošana

cilvēka cieņas nosacījums - brīvība

individuālisms

piešķirama brīvība, lai cilvēks pats varētu būt savas laimes kalējs

indivīdam jāsaplūst ar tautas plašāko dzīvi,

savas domas, darbus veltīt tautai

ētiska personība

māksla, mūzika, deja, rakstniecība, tautas tradicionālā kultūra

tautasdziesmās trīs svarīgas funkcijas:  dvēseles līdzsvarošana; svarīga, gribas ievirzes noteicēja; dzīves apgarošanu ar daiļumu.

nezaudēt pašiem sevi

ieraudzīt grūti tveramo transcendento jeb dievišķo esmi, kas vienīgā ļauj aptvert visa kopveseluma daiļumu un dziļumu

Te Paula Jureviča iespējamais Latvijas vīzijas teksta piemērs:

Latvija ir zeme, kuras ļaudīm raksturīgs dvēseles gaišums, taisnīgums, humānisms, godbijība pret visu, kas ir, gara spēks, augsti ētiskie principi. Viņi patiesi tic savai dievišķai esmei un no tās izrietošam pienākumam pret cilvēces kultūru un visas pasaules esmes pilnskanīgumu. Latvieši ir brīvi  ļaudis, kuri katrs apzinās savus personīgās dzīves uzdevumus savai tautai  un ir nelokami taisnīguma un vispārcilvēcisko vērtību aizstāvji. Viņi aizstāv savā tautā rodamās vērtības kultūrā, radoši realizēdami sevi mākslās, mūzikā, rakstniecībā, tautas tradicionālajā dzīvē.

 

Kārlis Kundziņš

mīlēt un nesavtīgi darboties nākotnei

dzīves un darba vienotība

vienotība, vienā nedalāmā kopībā realizējas cilvēks

brīvība

iedzimtām spējām, interesēm, talantu

galvenais rakstura veidošanas spēks meklējams cilvē­ka dvēseles neapturamā plūsma pretī gaismai, skaidrībai un īstai laimei,

ticība savai vērtībai, savai dzīves misijai un saviem spēkiem

Ticēt labajam cilvēkā, atraisīt tam spār­nus, stiprināt, organizēt, atbalstīt šos spēkus — tas ir pienākums, kuram neviens nedrīkstam atrau­ties. Jo kādi būsim mēs paši un mūsu raksturs, tāda būs mūsu pašu un visas mūsu tautas nākotne

Te Kārļa Kundziņa iespējamais Latvijas vīzijas teksta piemērs:

Latviju apdzīvo ļoti senas, cienījamas un saglabājams kultūras, brīvu ļaužu kopa, kuras indivīdiem raksturīga neapturama dvēseles plūsma pretī gaismai, skaidrībai un īstai laimei; ticība savai vērtībai, savai dzīves misijai un saviem spēkiem. Savu un tautas spēku katrs no šiem ļaudīm rod savās iedzimtajās spējās un talantos, pamatojoties dzīves un darba vienotībā, vienotībā ar VISU, KAS IR.

 

Aleksandrs Dauge

Mēs esam cieši saistītas ar visu “esošo

nepieciešams atbrīvot garu – darīt to brīvu!

katram jāatrod pašam sevi

jāieklausās savā sirdsbalsī, tāpēc ir jāmīl klusums

laimes sajūta par darbu ko darām

Jādzīvo reizē visumā un sevī

Ir jāorientējas un jātiecas uz visaugstāko par visu: “absolūtās patiesības un absolūtās taisnības” mīlestību

iedzimto spēju, talantu attīstīšana

cilvēks ir „ saskaņā pats ar sevi un reizē ar visu ārējo dzīvi, ar visu savu sfairu, ar visumu

ģimene

tikumība

kultūra

sevis attīrīšana, skaidrošana, noskaņošana un iekšēja apvienošana

skaistas dzīves kopšana

paša būtība

"viss jāsakausē, jāsavij un jāsaauž par vienu nedalāmu vienību,” – tā veidojas patiesais Es, tā veidojas personības pilnības veselums.

dvēsele ir unikāla

katram savs uzdevums, kas jāatrod un jāizpilda,

dzīvot savam likumam, savai patiesībai, savai taisnībai, savam skaistumam

Te Aleksandra Dauges iespējamās Latvijas vīzijas teksta piemērs:

Latvijas ļaudis ir garā brīvi un vienlaicīgi savstarpēji vienoti, vienoti ar Latviju, ar Pasauli, ar Visumu. Darbs, dzīves uzdevumi, ģimene, dzīve – latvietim nedalāmi sakusuši veselumā un ir viņa būtības izteicēji. Daiļa, tikumīga ir latvieša unikālā dvēsele, kas ļauj dzīvot savam likumam, savai patiesībai, savai taisnībai, jo tāda vienlaikus ir arī Dieva griba.

 

Konstantīns Raudive

savas iekšējās vitalitātes sajūta

cilvēks “izaug no sevis”, no tās kas “savā pirmbūtībā viņam ir lemts”

individualitāte

dzīvības princips rodams “kosmā”

 iedzimta radīšanas tieksme

sapratuši savu personīgo nozīmi, - individuālais spēks vairo kolektīvo

veselums

Gudrība ir nepieciešama ne jau lai iegūtu varu pār citiem, bet “gan lai iegūtu skaidrību pats pār sevi un varētu savai dzīvei uzstādīt noteiktus mērķus”.

Darbs. Darbs ir visuniversālākais mūsu izteiksmes līdzeklis… mūsu darbam jāizsaka mūsu būtībā, darbā jāietver kāda imanenta jēga un jāapzinās sevī, kam tas kalpos

Iekšējā un ārējā līdzsvarošanā, “savējam vienmēr jāpaliek centrā

klusumu “vientulībā”.

Cilvēks top vienpatībā

universāla apziņa nozīmē, ka cilvēks ir norūpējies par cilvēces likteni (mēs par savas tautas likteni) cilvēkam ir jārūpējies par atsevišķa cilvēka garīgo eksistenci

daiļā būtība ir mūsu gara refleksija; daiļajā ir mūsu tautas “ģēnijs”.

Personizēts cilvēks, t.i. cilvēks, kas ieguvis skaidru apziņu par to, kas viņš ir – ir kā bāka nakti, to saredz visi, kas to meklē

Te Konstantīna Raudives iespējamās Latvijas vīzijas teksta piemērs:

            Latvis ir kosma cilvēks. Kosmam izvēršoties caur viņu, caur katra vienpatību klusumā, atklājas gudrība, kas ļauj iegūt skaidrību pašam par sevi, par savai dzīvei pirmbūtībā uzstādīto mērķi. Latvja darba imannetā jēga rodama viņa individualitātes harmoniskajā saskaņā ar Visuma laiktelpu. Tas nosaka latvieša apziņas universālo skaidrību rūpēs par cilvēka garīgo eksistenci, par savas tautas un visas cilvēces likteni.

  

Zentas Mauriņas

mīlestības

darbs

kalpošana

sirdsmiers

pa­kārtoties vai nu Dievam vai kādai mākslas, vai zinātnes idejai, vai arī nesavtīgi kalpot labai lietai vai labam cilvēkam

cilvēka dzīves jēga nav nosakāma, jo nav izprotami Radītāja nodomi.

Vērtības: pacietība, pazemība, draudzība, darbs, mīlestība, taisnīgums, iecietība, čaklums, garīga neatkarība, taupība, drosme, bijība, iztēle, dalīšanās, labsirdība, veselība, prieks.

vienlīdz attīstīt prātu un sirdi

kosma likumības

Dzīves jēga meklējama indivīda patībā, dotībās

Patība

ikvienam savā laikā un vietā ir uzdevums

sūtību apzināties

nepieciešams gribas spēks un drosme

Klusums kopo izkaisītos spēkus, atver ceļu uz sirds kodolu; Klusumā mūsos iestrāvo mūžīga gaisma;

Klusums salasa izkaisītos spēkus, atver vārtus uz lietu būtību; Klusumā mēs saplūstam kā ar savu patību, tā arī ar dievišķajiem spēkiem mūsos un pār mums.

Te Zentas Mauriņas iespējamās Latvijas vīzijas teksta piemērs:

 

            Latvieša sirds ir atvērta vispārcilvēciskām vērtībām (mīlestībai, draudzībai, labsirdībai, pacietībai, darbam, čaklumam, taisnīgumam, iecietībai, gara brīvībai, pieticībai, drosmei, bijībai, iztēlei, veselībai, priekam). Latvis ir spējīgs dievišķās gaismas caurstrāvots, sakoncentrēt savus spēkus un spēkus pār mums, lai drosmes pilns kalpotu. Kalpošana, caur viņa patībā, dotumos, dzīves uzdevumos balstītam darbam, ir viņa dzīves jēga.