Guillory. Simboliskās domāšanas spēles

 www.midpac.edu/elementary/art_pk/2012/01/symbolic-thinki.php- GUILLORY

As educators at Mid-Pacific Institute's Reggio Emilia-inspired preschool, we often toss around this term: symbolic thinking.

Bilžu nav, bet varat tās sameklēt norādītajā adresē. Zemāk ir tulkojums.

Symbolic thinking and representing have many different layers and are very complex. It cannot be easily measured like your child's learning the alphabet because an alphabet, determined centuries ago, is a standardized set of symbols easily memorized. Symbolic thinking emerges with the learner or child and must be documented over time to understand the thinking made visible. 

first picture.jpg
(often open-ended materials allow for symbolic thinking)

Symbol systems allow for your child to invent, create, think, reinvent -- a never-ending cycle of thought and creation. It's hard at times to just understand what symbolic thinking might look like and how it is developed over time in children within our Reggio-inspired approach. In this blog, I'd like to share some examples of just this. As an artist and a teacher, I think that this type of thinking and inventing is crucial in our children's development, if they are to be successful learners and adults in the 21st century.

In Preschool

As our projects continue to expand, we create thoughtful provocations that we can offer to the children to facilitate this idea of symbolic thinking.

We noticed in our painting areas that the children were filling up space and quickly getting new pieces of paper. We wondered how we could slow them down, think more intentionally about their marks expressing ideas, the colors they were choosing, the size of their brushes, and the space of the paper. 

At first we offered some cards noting different words like angry, or running, adjectives, and verbs, and asked some of the older children if they could express these ideas without using faces or words, or if could they express these ideas through color, line, or space.

As the drama unfolded at the easel, we decided to bring this provocation into the atelier, anticipating that this could help the developmental levels of all the children. To support mindful thinking, we slowed down their experience to help them think more intentionally through the media of paint. In turn, these ideas could be later revisited and understood through other media such as the use of natural materials, wire, clay, etc.

IMG_1302.jpg

In the atelier we offered the "line game." Rather than actually painting something like a flower or a tree, we wanted to close in on the element of line, which is the fundamental symbol that creates all things. How would the child think about how to symbolically represent an idea through a line. Could you make a quiet line or a loud line? What color would a quiet line be? What size brush would you use? As an added challenge, the children could only connect to another line not cross through another child's work.

IMG_1197.jpg

This provocation challenged children's symbolic thinking on many different levels, e.g., inventing a new strategy like "jumping a line," connecting two paths with a short cut, learning how to hold a brush, or inventing words like a "humpy" line. They also had to work collaboratively and patiently wait their turn making their marks while watching their friend work, quite like waiting for the other player to make a move on the chess board.

IMG_1128.jpg

Materials

In the Atelier, the children have thinking about materials as representing ideas. Why would we choose one material over another to represent loudness or quietness? The example below is of two children who had created flowers out of materials, which is a typical representation perhaps, so in this case we asked the children to think about what might the two flowers be saying to each other? This question now focused the children's on how to think more symbolically, allowing them to ask themselves questions like, if my flower was to shout a message, what would a shout look like? what material would I use to make it look loud? Here is the conversation between the two flowers and the materials the children used to represent their ideas.

IMG_0849.jpg
(one of the "flowers")

IMG_0862.jpg
(the conversation between the two flowers)

In Kindergarten

Last semester the children ended their work with materials and digital photography, having explored their ideas around environment and transformation through reflection, shadow, distortion, and light.

IMG_1469.jpg

This semester we have continued with these ideas as our backbone for our curriculum, adding a new vocabulary of ideas -- spinning, faded, faint, texture, etc. -- that children have collected by looking at last semester's transformation photographs. We have begun a new journey with investigating and representing these ideas above through a new media -- wire.

This is an example of one small group's work below. This is one way the children are beginning to think about feeling, interpretation, and symbolic sculpture.

The interpreted their phototgraphs by looking at expressions of feelings in their photos. This photo uses words like spinning, tunnel distortion, flying through space, and spinning light.

spinning.jpg

As a small group, they discussed and sketched out a drawing of their wire sculpture. How could they make it look or feel like a spinning tunnel of light with wire? They figured out how they would put it together and who would design and build each part.

f.jpg

Their completed sculpture...

IMG_1421.jpg

As the children reflect on their sculpture, they are asked to think about these questions: Is this a readable idea? What did you think worked? What didn't work? If you could have any type of materials, what would you use to convey your idea?

As you can read in this blog, symbolic thinking is a complex process of ideation, editing, rethinking, re-constructing, and reflecting, quite the antithesis of memorizing and information regurgitation.

Written by
Ms. Guillory
Preschool & Kindergarten Art
on January 27, 2012

 jguillory@midpac.edu
 Classroom Blog

 

IESŪTĪTS GADA 27 JANVĀRIS 2012

ar Ms. Guillory gada 27 janvāris 2012

Kā pedagogiem pie Mid-Pacific institūta Reggio Emilia-iedvesmoja pirmsskolas, mēs bieži mētāt ap šo terminu: simbolisku domāšanu.

Simboliskais domāšana un pārstāvot ir daudz dažādu slāņu un ir ļoti sarežģīti. To nevar vienkārši izmērīt, piemēram, jūsu bērna mācīšanās alfabētu, jo alfabēts, pirms mērķtiecīgas gadsimtiem, ir standartizēta kopa simboliem viegli iegaumējama. Simboliska domāšana atklājas ar skolēnam vai bērns, un jādokumentē laika gaitā, lai saprastu domāšanu padarīti redzami. 

Pirmais picture.jpg
(Bieži beztermiņa materiāli ļauj par simbolisku domāšanu)

Simbols sistēmas ļauj savam bērnam, lai izgudrot, radīt, domāt, jauna izgudrot - nebeidzams cikls domu un radīšanu.Ir grūti pie reizes, lai tikai saprastu, ko simboliski domāšana varētu izskatīties un kā tā tiek izstrādāta laika gaitā bērniem, kas ir mūsu Reggio-iedvesmoja pieeju. Šajā blogā, es vēlētos dalīties dažus piemērus tikai šo. Kā mākslinieks un skolotājs, es domāju, ka šāda veida domāšanu un izgudrošanas ir izšķiroša nozīme mūsu bērnu attīstību, ja tie būs veiksmīgi audzēkņiem un pieaugušie 21.gadsimtā.

Pirmsskolas

Kā mūsu projekti turpina paplašināties, mēs izveidot daudzpusīgu provokācijām, ko mēs varam piedāvāt, lai bērniem, lai atvieglotu šo ideju par simbolisku domāšanu.

Mēs pamanījām mūsu glezniecības jomās, ka bērni uzpildes vietu un ātri iegūt jaunus papīra gabaliem. Mums radās jautājums, kā mēs varētu palēnināt tos, vairāk domā apzināti par to zīmes paužot ideju, krāsas viņi izvēlas, izmērs to sukas, un telpa papīra. 

Sākumā piedāvājām dažas kartes atzīmējot dažādus vārdus, piemēram, dusmīgs, vai skriešanu, īpašības vārdi, un vārdi, un jautāja, kādu no vecākiem bērniem, ja viņi varētu paust šīs idejas neizmantojot sejas vai vārdus, vai arī, ja tie varētu paust šīs idejas, izmantojot krāsu, līniju vai telpa.

Kā drāma spēkiem pie molberta, mēs nolēma celt šo provokāciju uz ateljē, paredzot, ka tas varētu palīdzēt attīstības līmeni visiem bērniem. Lai atbalstītu Paturot prātā domāšanu, mēs palēnināja savu pieredzi, lai palīdzētu viņiem domāt apzināti izmantojot plašsaziņas līdzekļus krāsas. Savukārt šīs idejas varētu vēlāk pārskatīt un sapratis caur citiem plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, izmantojot dabas materiālus, stieples, māla, uc

IMG_1302.jpg

Jo ateljē mēs piedāvāja "līniju spēli." Nevis faktiski glezna kaut kā ziedu vai koku, mēs vēlējāmies slēgt par līnijas elementu, kas ir būtisks simbols, kas rada visas lietas. Kā bērns domāt par to, kā simboliski pārstāvētu ideja caur līniju. Vai jūs veicat klusā līniju vai skaļi līnijas? Kāda krāsa būtu kluss līnija būt? Kāda izmēra birste jūs izmantojat?Kā papildu izaicinājumu, bērni varēja tikai savienojumu ar citu līniju nevar šķērsot caur citu bērnu darbu.

IMG_1197.jpg

Šī provokācija apstrīdēja bērnu simbolisku domāšanu daudzos dažādos līmeņos, piemēram, izgudrojot jaunu stratēģiju, piemēram, "lekt līniju," savieno divus ceļus ar īsu griezumu, mācīties, kā organizēt otu, vai izgudrojot vārdus kā "būda" līniju. Viņi arī bija jāstrādā kopīgi, un pacietīgi gaidīt savu kārtu padarot savas atzīmes, bet, skatoties savu draugu darbu, gluži tāpat gaida citu atskaņotāju, lai pārvietotos uz šaha galdiņš.

IMG_1128.jpg

Materiāli

Jo Atelier, bērni ir domāt par materiāliem kā pārstāv idejas. Kāpēc mēs izvēlamies vienu materiālu pār otru pārstāvēt skaļumu vai klusumu? Turpmāk piemērs ir divu bērnu, kas bija radīti ziedus no materiāliem, kas ir tipisks pārstāvība varbūt, tāpēc šajā gadījumā mēs lūdzām bērnus padomāt par to, kas varētu divi ziedi sakot viens ar otru? Šis jautājums tagad vērsta bērnu par to, kā domāt vairāk simboliski, ļaujot uzdot sev jautājumus, piemēram, ja mans ziedu bija jākliedz ziņu, kāda būtu kliegt izskatīsies? kādi materiāli būtu es izmantoju, lai tas izskatās skaļi? Te ir saruna starp diviem ziedu un materiālu bērni izmanto, lai pārstāvētu savas idejas.

IMG_0849.jpg
(Viens no "ziedu")

IMG_0862.jpg
(Saruna starp diviem ziediem)

Bērnudārzā

Pēdējā pusgadā bērni beidza savu darbu ar materiāliem un digitālo fotogrāfiju, kas ir jāizpēta savas idejas ap vidi un transformācijas caur pārdomu, ēna, deformācijas un gaismu.

IMG_1469.jpg

Šajā semestrī mēs turpinājām ar šīm idejām, kā mūsu mugurkauls mūsu mācību programmas, pievienojot jaunu vārdnīcu ideju - vērpšana, izbalējis, vāju, faktūra utt - ka bērni ir savākti, apskatot pagājušā semestra transformācijas fotogrāfijām. Mēs esam sākuši jaunu ceļojums ar izmeklēšanu un pārstāv šīs idejas iepriekš, izmantojot jaunu mediju - vadu.

Šis ir piemērs, viens mazs grupas darbā zemāk. Tas ir viens veids, bērni sāk domāt par sajūtu, interpretāciju, un simboliskā skulptūru.

Interpretē savas phototgraphs, apskatot izrādīt jūtas viņu fotogrāfijas. Šī fotogrāfija izmanto vārdus kā vērpšanai, tuneļa kropļojumiem, kas peld ar kosmosa, un vērpšanas gaismu.

spinning.jpg

Kā neliela grupa, viņi apsprieda un ieskicēts zīmējumu to stiepļu skulptūru. Kā viņi varētu izskatīties vai justies kā vērpšanas tuneli gaismas ar vadu? Viņi izpētījuši, kā viņi varētu nodot to kopā un kuri varētu projektēt un būvēt katru daļu.

f.jpg

Viņu pabeigts skulptūra ...

IMG_1421.jpg

Tā kā bērni pārdomāt savu skulptūru, viņi tiek aicināti domāt par šiem jautājumiem: Vai tas lasāms ideja? Ko jūs domājat strādājis? Ko nestrādāja? Ja jūs varētu būt jebkāda veida materiālu, ko jūs izmantojat, lai nodot savu ideju?

Kā jūs varat izlasīt šajā blogā, simbolisks domāšana ir sarežģīts process, domas, rediģēšana, pārdomājot, atkārtotas būvniecības, un atspoguļojot, gluži antitēze iegaumēšanas un informācijas atvilnis.