Sai Baba Saprotiet piecu elementu principu

Konspekts

Mīlestības iemiesojumi!

Viss, ko jūs redzat pasaulē, kura sastāv no kustīgām un nekustīgām lietām, ir piecu elementu izpausme. Nav pasaules bez pieciem elementiem. Tie ir Dieva patiesie veidi. Tādēļ cilvēki ar cieņu attiecas pret pieciem elementiem, proti, pret zemi, ūdeni, uguni, gaisu un ēteru. Pieci elementi ir klātesoši katrā būtnē. Gars ir Dieva patiesais veids. Tas, kas saprot piecu elementu principu, pats kļūst par Dievu.

 

Absolūtās patiesības teicieni

...ir Pastāvīgā Vienotā Apziņa. Šī Pastāvīgā Vienotā Apziņa ir imanenta cilvēkā. Kā gaiss ir visam caurspiedīgs, tāpat arī Pastāvīgā Vienotā Apziņa. Kā ir iespējams, ka cilvēks nav spējīgs atzīt tādu visam caurspiedīgu dievišķību, kas eksistē visos trijos laikos - pagātnē, tagadnē un nākotnē? Vēdas apraksta dievišķību kā tādu, kas nekustas, bet parādās kustībā, un eksistē visur, bet nav uztverama. Lai gan Dievs ir klātesošs iekšienē, cilvēks meklē Viņu domādams, ka Viņš ir atrodams tikai noteiktā vietā. Tas ir līdzīgi tādam, kas meklē sevi kaut kur citur. Cik nezinīgs ir cilvēks, ka viņš neīsteno dievišķību, kas ir viņā pašā piecu elementu veidā! No viņa puses ir muļķība meklēt Dievu ārpusē, ignorējot savu dabīgo dievišķību. Dievs ir klātesošs ikvienā būtnē. Neviens nevar eksistēt bez Dieva. Dzīvības princips, kas plūst ikvienā ķermeņa nervā, ir patiešām dievišķs. Dzīvības princips, kas uztur mūsu ķermeni, ir Patstāvīgā Vienotā Apziņa...

... pati dievišķība ir klātesoša iekšēji un ārēji. Tas, kas ir redzams, dzirdams un pieredzams ārpusē, nav nekas cits, kā iekšējās būtnes atstarojums, atdarinājums un atbalss. Ja realitāte ir iekšienē, kādēļ ilgoties pēc tās atstarojuma ārpusē? Tā ir galīga muļķība. ...Cilvēks ir laika iemiesojums. Viņš ir laika saimnieks. Lai saprastu realitāti, cilvēkam jāiegūst vara pār savu prātu. Tādēļ ir teikts: valdiet pār savu prātu un kļūstiet par prāta valdnieku. ... Jums jāvalda pār prātu, nekļūstiet tā vergs...

Cilvēks ir piecu elementu iemiesojums. Lai gan tie ir ārkārtīgi spēcīgi, tomēr cilvēks ir to saimnieks. Taču cilvēks savas nezināšanas dēļ uzskata sevi par ļoti vāju un bezpalīdzīgu. Viņam nav zināms par Dievu, kas caurstrāvo katru atomu universā... Viss, kas ir redzams ārējā pasaulē, arī ir Dieva izpausme, bet cilvēks nav spējīgs to apjēgt, tāpēc ka viņam trūkst pareiza redzējuma...

... cilvēkam vispirms vajadzētu pazīt cilvēciskas būtnes dabu. Visi svētie teksti ir aprakstījuši Dievu cilvēka veidā. Bet tas nenozīmē, ka Dievs ir ierobežots vienīgi ar cilvēka veidu. Visi veidi ir Viņa. Tomēr cilvēks nevar ieraudzīt Dievu kādā citā veidā nekā cilvēkā. ..Ja jums ir ticība, jūs pieredzēsiet patiesību.

Kur ir ticība, tur ir mīlestība;

Kur ir mīlestība, tur ir miers;

Kur ir miers, tur ir patiesība;

Kur ir patiesība, tur ir svētlaime;

Kur ir svētlaime, tur ir Dievs.

Jūs mīlat savu māti, jo ticat, ka viņa ir jūsu māte. Vīrs mīl savu sievu, jo tic, ka viņa ir viņa sieva. Taču pirms kāzām kas ir vīrs un kas ir sieva? Tādējādi ticība ir mīlestības pamats. Dievu var sasniegt tikai tas, kam ir stipra ticība. Bez ticības jūs nevarat iegūt Dieva pieredzi. Pirmām kārtām ir vajadzīga ticība sev pašam. Attīstiet pašpaļāvību, kas vedīs uz pašapmierinātību. Ja jūs esat apmierināts ar sevi, jūs esat gatavs upurēties. Tikai ar pašuzupurēšanos var sasniegt ES Atklāsmi. ES Atklāsme nozīmē pieredzi, ka jūs esat viss. Pašpaļāvība ir pamats, pašapmierinātība attiecas uz sienām un pašuzupurēšanās ir jumts. Neviens nevar dzīvot mājā bez jumta. Jumtu nevar uzlikt bez sienām un sienas nevar uzcelt bez pamata. Tādēļ pašpaļāvība, pašapmierinātība un pašuzupurēšanās ir ļoti būtiskas ES Atklāsmei. Mūsdienās cilvēks ir zaudējis pašpaļāvību. Ja jūs zaudējat pašpaļāvību, jūs zaudējat visu. Vienīgi ar pašpaļāvību jūs varat iegūt mirdzošā Dieva vīziju.

...Šis šķīvis, glāze un karote ir no sudraba. To vārdi un veidi ir atšķirīgi, bet sudrabs visos ir viens un tas pats. Vārdi un veidi var būt mainīti, bet sudrabs paliek nemainīgs. Līdzīgi bērns kļūst par pusaudzi, tad par vīru un vēlāk par vectēvu. Ķermenis mainās, bet gars paliek nemainīgs. Neticiet ķermenim, kas pastāvīgi mainās. Ķermenis ir līdzīgs ūdens burbulim, prāts ir līdzīgs trakam mērkaķim. Nepakļaujieties ķermenim, nepakļaujieties prātam. Paklausiet sirdsapziņai. Sirdsapziņa ir ES. Pilnīgi ticiet Es. Jums neizbēgami jāsaskaras ar problēmām, ja jūs paļaujaties uz ķermeni, prātu un jutekļiem. Tomēr tik ilgi, kamēr jūs dzīvojat pasaulē, jums jāizpilda savi pienākumi, izmantojot ķermeni un prātu kā instrumentus. Jums arī jāgūst labums savai pasaulīgajai eksistencei no pieciem elementiem un galu galā jūs kļūsiet viens ar tiem...

...Patiesā zināšana ir jūsu iekšienē. Tā nav kaut kas tāds, ko jūs iegūstat pēc piedzimšanas. Tā ir ar jums jau pirms jūsu dzimšanas. Šī zināšana ir ar jums vienmēr un rāda pareizo ceļu. ...Vienīgi Es ir patiesa un mūžīga. Iegūt Es pieredzi jābūt jūsu dzīves mērķim. Izpildiet savus pienākumus pasaulē, paturot acu priekšā mērķi - sasniegt mūžīgo Es...

... Dievs ir pamats; citādi viss attiecas uz fizisko pasauli. Nepiesaistiet savu ticību fiziskajai pasaulei. Tomēr jums labi jāspēlē sava loma dzīves drāmā. Jums jāizpilda jūsu pasaulīgie pienākumi. Tādā apjomā jūs varat paturēt pasauli savā prātā. Ja jums ir stipra ticība uz Dievu, jūs Viņu uztversiet visur, neviena cita doma neienāks jūsu prātā. Ja jūs sapratīsiet piecu elementu principu, jūs sapratīsiet Dievu.

...Pieci elementi ir cilvēka dzīves patiesais princips. Dzīvība nav iespējama, ja trūkst kaut tikai viens no pieciem elementiem. Gaiss ir jūsos, ap jums un zem jums, bet jūs nevarat to ne redzēt, ne satvert. Jūs nevarat noliegt tā esamību, jo bez tā jūs nevarat izdzīvot. Tas mīt jūsos kā elpa. Kamēr jūs elpojat, jūs esat laimīgi, citādi jūs kļūstat līķis. ...Dievs atrodas cilvēkā elpas veidā un uztur viņa dzīvību.

...Ārpus visiem Dieva veidiem cilvēka veids ir ļoti nozīmīgs. Dievs iemiesojas cilvēka veidā. Jums vajadzīga pilnīga ticība, ka jūs esat dievišķības iemiesojums. Pareizi izmantojiet savus maņu orgānus. Tikai tad jūs varat kļūt par patiešām cilvēcisku būtai. Kas ir cilvēks? Tas, kam ir vienība domās, vārdos un darbos, patiešām ir cilvēks, īstais cilvēces studiju objekts ir cilvēks. Tas nozīmē, ka jūsu domām, vārdiem un darbiem ir jābūt harmonijā citam ar citu. Jāsaka tas, ko domā, un jādara tas, ko saka. Šo triju vienotība nozīmē patiesu cilvēciskumu.

...Lai gan dievišķais ir jūsu iekšienē, ar jums, ap jums visu laiku, jūs izšķiežat milzumu laika, meklējot to ārpusē. Neizniekojiet laiku, jo laiks ir Dievs. ... Ja jūs visu laiku esat Dieva sabiedrībā, kādēļ jūs ielaižat sevī neapmierinātību? ... uzņemieties svētus darbus. Palīdziet citiem. ...Labdarība ir patiesā rota rokām, patiesība ir īstā rota kaklam un svētu rakstu klausīšanās ir vislabākā rota ausīm. ... Bet cilvēks ilgojas pēc pasaulīgām rotām un ar to nopelna sev nosodījumu. Atmetiet kā nederīgas mākslīgās rotaslietas un greznojieties ar dabīgām rotām.

...Mīlestība ir kopīgais princips visos. Tā ir svēta un nemainīga. Lai gan jūs esat apbalvoti ar svētu mīlestību, jūs tomēr izvēlaties sliktu ceļu. Šādu svētu mīlestību jūs vēršat uz savtīgiem pasaulīgiem mērķiem un pakļaujat sevi pārmetumiem un nosodījumam. Uzsāciet svētas darbības un nopelniet sev labu vārdu. Jūsu ķermeni uztur Dievs. Tādēļ izlietojiet to cēliem mērķiem.

Neskatieties neko ļaunu, redziet, kas ir labs;

Neklausieties neko ļaunu, dzirdiet, kas ir labs;

Nerunājiet neko ļaunu, sakiet, kas ir labs;

Nedomājiet neko ļaunu, domājiet; kas ir labs;

Nedariet neko ļaunu, dariet, kas ir labs;

Tas ir ceļš pie Dieva.

Padariet svētus visus ķermeņa locekļus, uzņemoties nesavtīgas aktivitātes. Taču tāda prakse nav viegla. Vienmēr ir kaut kādas patmīlīgas intereses visā, ko cilvēks dara. Paša ieinteresētība arī ir nepieciešama, bet tai jābūt ierobežotai.

... Ja jūs gribat iegūt vairāk svētlaimes no svētlaimes okeāna, t.i. Dieva, jums jāpalielina sava trauka apjoms, kas nozīmē, ka jums jāpaplašina mīlestība. Mīlestības paplašināšanās ir dzīvība, mīlestības sašaurināšanās ir nāve. Attīstiet mīlestību sevī un dodiet to arī citiem. Tā ir patiesa ziedošana. ..

"Par spīti savai izglītotībai un inteliģencei muļķīgs cilvēks negrib zināt savu patieso ES un persona ar aprobežotu prātu negrib atteikties no savām ļaunajām īpašībām. Mūsdienu izglītība ved tikai uz argumentāciju, nevis uz pilnīgu gudrību. Kāds labums iegūt pasaulīgu izglītību, ja tā nevar jūs aizvest uz nemirstību? Iegūstiet zināšanu, kas jūs padarīs nemirstīgu." (Telugu dzejolis)

Šodien cilvēks iegūst izglītību tikai tādēļ, lai vairāk nopelnītu. Jo vairāk viņš mācās, jo vairāk sāk apšaubīt Dievu. Tādu personu nepavisam nevar saukt par cilvēku. Cilvēkam vajadzīga tīra sirds bez jebkādām šaubām. ..

... daži cilvēki, kas aizver acis un sāk meditēt. Tāda meditācija ir nepareiza dievbijība. Cilvēki, kuri aizver acis Dieva priekšā, varbūt ir bijuši akli agrākajos mūžos vai būs akli nākamajās piedzimšanās. Tā ir neveselīga un nesvēta prakse aizvērt acis Dieva priekšā. Atveriet acis un redziet Viņu. Atveriet ne tikai fiziskās acis, bet arī gudrības aci.

Kādēļ Dievs jums ir devis mēli? Lai baudītu izmeklētu barību? Nē, ne tikai tādēļ. Mēle ir dota, lai ...runātu mīlīgi un maigi. Nerunājiet tā, kā jums patīk, ar ko jūs varat ievainot citu jūtas. Daži cilvēki nav spējīgi pievērst jums uzmanību, ja jūs runājat mīlīgi un maigi; atstājiet viņus viņu liktenim. Viņi var klausīties vai ne, bet jums vienmēr jārunā patīkami. Ja tas nav iespējams, klusējiet. Ja jūs klusējat, konflikts nav iespējams.

... par īstu cilvēku var kļūt vienīgi tad, kad cilvēks ir īstenojis savu dievišķību. Tad viss, ko viņš darīs, būs pilnīgs. ...Visiem jūsu darbiem jābūt svētīgiem. ...Pat ja jūs kādam ziedojat kumosu barības, dariet to pareizā veidā.

Studenti - zēni un meitenes!

Jūs esat šīs zemes nākošie pilsoņi un nākošie vecāki. Attīstiet svētas īpašības un uzņemieties svētas aktivitātes. Tikai tad jūsu dzīves kļūs svētas. Svētos rakstos teikts, ka cilvēka dzīvība ir visvērtīgākā. Cilvēka vērtību nevar aprēķināt vai salīdzināt... Cilvēki ir vērtīgāki ne kā visas pasaules bagātības. Tāpēc nepazaudējiet savu vērtību, iesaistoties savtīgās lietās. Taču šodien cilvēks kļūst arvien patmīlīgāks. Zivs ir labāka nekā savtīgs cilvēks (angl. vārdu spēle: Fish is better than a man who is selfish. Tulk.) Zivs attīra ūdeni no tā netīrumiem, bet patmīlīgs cilvēks piesārņo sabiedrību, kurā dzīvo. Visiem jūsu darbiem jābūt nesavtīgiem un svētiem. Tikai tad jūs esat gatavs saukties par cilvēku.

... Šodien cilvēks ... dzīvo mākslotu dzīvi. Jums jābūt patiesam cilvēkam.

Lai jūsu uzvedība un izturēšanās būtu ideāls visai pārējai pasaulei! Šodien pasaule ir galīgā haosā un apjukumā. Visur jūs sastopaties ar postu, grūtsirdību, grēku un dusmām. Tādā situācijā jūsu pienākums ir dot mieru apjukušajam. Kur ir miers? Tas ir jūsos. Jūs esat miera iemiesojums. Ārējā pasaulē nav miera. Cilvēka patmīlība ir atbildīga par to.

Garīgums nav nodarbošanās

Senajos laikos izglītība un veselības aprūpe bija bez maksas. Bet tagad izglītība un veselības aprūpe ir orientēta uz peļņu. Pat par bērna ievietošanu bērnu dārzā jāmaksā ...  Šodien ir cilvēki, kuri pat garīgajā sfērā iesaistās peļņas dēļ. Garīgums ir domāts, lai atbalstītu mīlestību, nevis komerciālas intereses. Viss būs sabojāts, ja naudas lietas iespiedīsies garīgajā sfērā. Pat Dieva vārds būs aptraipīts... Garīgās organizācijās nekādas iemaksas nedrīkst prasīt no cilvēkiem.

...Mīlestība ir biedra nauda garīgajā sfērā. Nav lielākas iemaksas par mīlestību. Tāpēc dāvājiet savu mīlestību citiem. Nenododieties naudas pelnīšanai. ...Ja jūsu nodoms ir labs, nauda jums radīsies pati no sevis. Bet, ja jums ir kaut kādi savtīgi motīvi, jums noteikti nāksies zaudēt. Nekārojiet pēc naudas. Nauda nāk un iet, bet tikumība  nāk un aug. Tādēļ attīstiet tikumību.

...Šodien nemiers un satraukums ir visā pasaulē. Katrs laikraksts ir bagātīga liecība tam. ...Ja jūs būsiet mierīgi, visa pasaule būs mierīga. Dzīvojiet mierīgi un palīdziet citiem iegūt mieru. ...Daži cilvēki izposta savu dzīvi ar sliktām īpašībām un ļauniem darbiem. Vēl vairāk, viņi apgalvo, ka viņiem vienmēr ir taisnība. Tā ir galīga muļķība.. Šāda attieksme nekad nevar viņiem palīdzēt. Dariet labu un palīdziet ikvienam kļūt laimīgam. Tā ir īsta cilvēka dzīve.

Lai visas jūsu darbības, vai tās būtu studijas vai darbs, caurstrāvo mīlestība! Dzīvojiet savu mūžu ar mīlestību un paceliet savas valsts prestižu un godu...!

Sanathana Sarathi, November 2001, vol.44, Nr.11

No Bhagavana Satja Sai Babas runas Sai Paduka 9.gadadienā Kulvant zālē Prašānti Nilajā 09.10.2001.

Kospektēja O.Rode